Print this page
Wednesday, 09 October 2019 14:23

โรงเรียนบ้านกล้อทอ จัดอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

Rate this item
(0 votes)

1 1

ในวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2562  ทางกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุ้มผาง ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 55 คน การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ และได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานโดย ครูกุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้ว  ภาพโดย ครูรัตนา ถกลบูชา

Read 152 times