Print this page
Monday, 07 October 2019 14:41

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศและหนังสือดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.คณะครูโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดย ครูอำนวย ปัญญา ครูคศ๓. รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และครูเขมิกา แก่นเมือง ซึ่งทั้งสองท่านเป็นตัวแทนนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศและหนังสือดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  จากการคัดเลือกโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จาก ๔๐ จังหวัดทั่วประเทศที่เข้าแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เป็นหนึ่งใน ๕๙ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีคุณครูวิญญู ไทยอู่ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในด้านการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน โดยโล่เกียรติยศนี้ คัดเลือกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลนี้ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.ตาก

Read 197 times