MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Thursday, 12 September 2019 21:09

ตาก 2 จัดงาน“อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต”

Rate this item
(0 votes)

IMG 9793

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า พัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ในการต่อยอดพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีจุดเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ และด้านทักษะชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในด้านต่างๆ

          นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) กล่าวว่า “รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมวันนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.ที่จะส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนด้านทักษะอาขีพ ทักษะด้านภาษาไทยซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เรียนได้เขีร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หาประสบการจากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไป ต้องขอขอบคุณชมรมนักจัดการในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูตลอดทั้งนักเรียนทุกท่าน ที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้น”

          ด้าน นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในฐานะประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สำหรับการจัดงานวันนี้เป็นการแสดงผลงานการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาเราได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สำคัญคือการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 มาร่วมจัดนิทรรศการหลายโรงเรียนด้วยกัน ก็เป็นที่น่าชื่นชมจะเห็นว่าทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทักษะอาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดได้เลย ด้านทักษะภาษา โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนและหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการอ่านอก เขียนได้และคิดเลขเป็น ซึ่งต้องขอชื่นชมครับ”

          นายภูรินท์ ชนิลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในส่วนของสถานที่ในการจัดงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เวทีกลาง ส่วนของการจัดนิทรรศการ ทั้งการรองรับด้านที่พัก เพราะมีหลายโรงเรียนต้องเดินทางมาไกล เช่นจากอำเภออุ้มผาง อำเภอท่าสองยาง และต่างจังหวัด ซึ่งได้เตรียมอำนวยความสะดวกในด้านจาราจร เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงาน ทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการศึกษา ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะว่าทุกโรงเรียนได้นำเสนอ Best Practices ได้แสดงให้เห็นว่าทุกโรงเรียนมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระได้ให้นักเรียน คณะครูและบุคคลกรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมงานและถอดบทเรียนเอามาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป”

Read 1415 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488