MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Monday, 15 July 2019 15:46

อบรม “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”

Rate this item
(0 votes)

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged computing Science) สำหรับครูปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในลักษณะการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง สพป.ตาก เขต 2 มีโรงเรียนในโครงการ 114 โรงครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged computing Science) ระดับปฐมวัยตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังเด็กๆมีเจตตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคขอนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 218 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ วิทยากรเครือข่ายและคณะครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ตามแนวทางตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

Read 1159 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488