Print this page
Tuesday, 09 July 2019 13:33

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล บันทึกข้อตกลง"การยกระดับพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น"

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในเรื่อง "การยกระดับพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น" โดยมีวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังเพื่อร่วมกันพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและลดจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง และเขียนไม่คล่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นค่ะ

รายงายโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูพิมพร

Read 46 times