Print this page
Tuesday, 09 July 2019 13:27

โรงเรียนบ้านหัวฝาย รับคณะวิทยากรมาบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติรู้คุณแผ่นดินฯ

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 26  มิถุุนายน 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน นามว่า "ขุนศึก 34" สังกัดกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะวิทยากรมาบรรยายอุดมการณ์ความรักชาติรู้คุณแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ชาติไทย การเทิดทูนสถาบัน นำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ"สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" โดยใช้สื่อผสม แสง สี เสียง ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

Read 162 times