Print this page
Tuesday, 09 July 2019 13:16

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อบรมโครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน กล่าวต้อนรับ นายไพฑูรย์ อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประธานพิธีเปิด การอบรมโครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อ.แม่สอด.จ.ตาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ จากนักวิชาการสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลแม่สอด และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอพบพระ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ รวมถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

Read 63 times