Print this page
Tuesday, 09 July 2019 13:00

โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

Rate this item
(0 votes)

1 1

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย (ภาคเช้า) โดยมีการจัดการแข่งขันอ่านบทร้อยกรอง การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด(ภาคบ่าย) โดยร่วมกับกองร้อย ตชด 345 แม่ระมาด ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโทษของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และเห็นโทษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันการวาดรูประบายสี การแต่งคำขวัญอีกด้วย

Read 88 times