Print this page
Thursday, 27 June 2019 20:53

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ร่วมกิจกรรมโครงการบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

Rate this item
(0 votes)

1 1

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ร่วมกิจกรรมโครงการบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยจิตอาสา โดยชุมชนที่อยู่ติดบ่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลป่าและยังฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้สัตว์ป่ามีพื้นที่อาศัยปลอดภัย

Read 93 times