Print this page
Monday, 24 June 2019 19:29

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะของนักเรียน

Rate this item
(0 votes)

1 1

“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำโดย นายประหยัด  อุสาห์รัมย์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

Read 53 times