Print this page
Thursday, 20 June 2019 13:35

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Rate this item
(0 votes)หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
>     เกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.รร.  ว8 26-4-62  
>     เกณฑ์คัดเลือก 38ค(2) ทั่วไปเป็นวิชาการ  ว11 9-9-59  
>     เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ว14 22-5-63  
>     เกณฑ์คัดเลือกกรณีพิเศษ ว16-57  
>     คัดเลือก 38ค(2) ประเภททั่วไปกรณีพิเศษ ว22 19-12-59  
>     เกณฑ์คัดเลือก ศน.สังกัด สพฐ. ว33 24-10-60  
>     แนวทางสรรหาพนักงาน-ลูกจ้าง ว4562 24-7-60  
>     หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา พนง.ราชการ 2552  
         
      การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
>     เกณฑ์การโอนข้าราชการครูในสังกัด ก.ศึกษาธิการ ว13 26-11-62  
>     เกณฑ์ย้ายครู ว24 28-12-59  
>     เกณฑ์เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน แต่งตั้งเป็น 38ค(2) ว30 28-9-60  
> เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ศธ ว7 12-5-64  
>     เกณฑ์ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ว8 26-7-61  
>     การบรรจุทายาทข้าราชการเสียชีวิตเป็น 38ค(2) ว12 7-11-62  
>     หลักเกณฑ์รับโอนพนักงานท้องถิ่น-ข้าราชการอื่น มาเป็น 38ค(2) ว29 28-9-60  
         
      การพัฒนาบุคลากร  
>     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
>     หลักเกณฑ์การพัฒนา ผอ.สพท.  
>     หลักเกณฑ์การพัฒนา รอง ผอ.สพท.  
>     หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู  
>     เกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ว8 29-4-63  
>      หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย ว19 2561  
         
      การประเมินผลการปฏิบัตงานบุคลากร  
>     การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
>     แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  
>     ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ว6 28-3-62  
>     เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ครู ว9 20-5-64  
>      เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา ว10 20-5-64  
>    เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ว11 20-5-64  
>     เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา ว12 20-5-64  
>     การประเมินข้าราชการครู ว20 30-10-61  
>    การเลื่อนเงินเดือน 38 ค(2) ว21 17-12-52  
>      หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ หนังสือกระทรวงการคลัง ว90 ปี 2553  
         
      การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
>     กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
>     คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ก.ค.)  
>     คู่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
>     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
>     กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2)  
>     พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  

 

 Read 4047 times