MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา
Thursday, 20 June 2019 13:35

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Rate this item
(2 votes)หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

>     การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ว 2829/2566  
>     เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ว14  1-5-66  
>     เกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.รร.  ว8 26-4-62  
>     เกณฑ์คัดเลือก 38ค(2) ทั่วไปเป็นวิชาการ  ว11 9-9-59  
>     เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ว14 22-5-63  
>     เกณฑ์คัดเลือกกรณีพิเศษ ว16-57  
>     คัดเลือก 38ค(2) ประเภททั่วไปกรณีพิเศษ ว22 19-12-59  
>     เกณฑ์คัดเลือก ศน.สังกัด สพฐ. ว33 24-10-60  
>     แนวทางสรรหาพนักงาน-ลูกจ้าง ว4562 24-7-60  
>     หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา พนง.ราชการ 2552  
>     กำหนดกลุ่มวิชา หรือทางสาขาเอกที่ขาดแคลน ในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว2637/2566  
>     การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ล403/2566  
     

 

 
     

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 
>     หลักเกณฑ์การย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนไปเป็น 38ค(2)  ว12 23-03-66  
>     เกณฑ์การโอนข้าราชการครูในสังกัด ก.ศึกษาธิการ ว13 26-11-62  
>     เกณฑ์ย้ายครู ว24 28-12-59  
>     เกณฑ์เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน แต่งตั้งเป็น 38ค(2) ว30 28-9-60  
> เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ศธ ว7 12-5-64  
>     เกณฑ์ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ว8 26-7-61  
>     การบรรจุทายาทข้าราชการเสียชีวิตเป็น 38ค(2) ว12 7-11-62  
>     หลักเกณฑ์รับโอนพนักงานท้องถิ่น-ข้าราชการอื่น มาเป็น 38ค(2) ว29 28-9-60  
>     แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว1/2566  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการเคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ว5/2566  
         
      การพัฒนาบุคลากร  
>     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
>     หลักเกณฑ์การพัฒนา ผอ.สพท.  
>     หลักเกณฑ์การพัฒนา รอง ผอ.สพท.  
>     หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู  
>     เกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ว8 29-4-63  
>      หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย ว19 2561  
>     การนำเสนอผลการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ล565/2566  
>     การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ( HR Professional ) ว2621/2566  
>     แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ พร้อมคู่มือ  ว2673/2566  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ว15/2566  
>     การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ล456/2566  
         
      การประเมินผลการปฏิบัตงานบุคลากร  
>     การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
>     แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  
>     ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ว6 28-3-62  
>     เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ครู ว9 20-5-64  
>      เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา ว10 20-5-64  
>    เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ว11 20-5-64  
>     เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา ว12 20-5-64  
>     การประเมินข้าราชการครู ว20 30-10-61  
>    การเลื่อนเงินเดือน 38 ค(2) ว21 17-12-52  
>      หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ หนังสือกระทรวงการคลัง ว90 ปี 2553  
>     แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  ว6/2566  
>     ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  ล405/2566  
         
      การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
>     กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
>     คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ก.ค.)  
>     คู่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
>     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
>     กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
>     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2)  
>     พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
>     หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  
>     แนวปฏิบัติเกี่่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  ว8/2566  

 

 Read 5619 times

 telephone   055-536-548 , 055-536-549

 1   ผู้อำนวยการเขต      ต่อ  116
 2   รองผู้อำนวยการเขต     ต่อ  124 , 119
 3   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ต่อ  115 , 121
 4   กลุ่มนโยบายและแผน     ต่อ  113
 5   กลุ่มบริหารงานบุคคล     ต่อ  110 , 111
 6   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์     ต่อ  106 - 108
 7   กลุ่มอำนวยการ     ต่อ  101 , 112
 8   กลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ     ต่อ  114 , 117
 9   หน่วยตรวจสอบภายใน     ต่อ  120
10   กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ DLICT     ต่อ  105
11   กลุ่มกฎหมายและคดี     ต่อ  104
12   กลุ่มพัฒนาครูฯ     ต่อ  103

action print   055-531-930 , 055-531-012

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th


email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2


map  แผนที่  
16.713957, 98.577488