Print this page
Tuesday, 18 June 2019 16:29

ตาก 2 จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดอบรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ" ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลและพัฒนาตนเอง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้นยังให้เยาวชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูรักษาให้มั่นคงและยั่งยืน เยาวชนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริงฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง สำหรับการอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ" ได้เริมดำเนินการจัดอบรค่ายเยาชนตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีทั้งเป็นอย่างดี ณ ศุนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Read 102 times