MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Friday, 17 August 2018 08:07

สพป.ตาก เขต 2 จับมือเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมท่องเที่ยว

Rate this item
(0 votes)

IMG 2734

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ ขึ้น โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากแผนงานจังหวัดตาก ที่มีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาพลเมืองในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว โดยการนำบริบทและสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศที่มีอยู่ของพื้นที่ เพื่อเป็นการรสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนจัดทำระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยว ได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินโครงการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 อำเภอพบพระ - โรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง โดยให้สถานศึกษาจัดทำระบบข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายของโครงการมาโดยลำดับ อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน แนะแนวการศึกษาต่อ และข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด ของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ และ งานการจัดการศึกษาสายอาชีพและทวิศึกษา จึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนสายอาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบ ตามนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพของจังหวัดตากพร้อมกัน จึงได้กำหนดการจัดงานแสดง “นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ” ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีนายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและพาเยี่ยมชมร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทวิศึกษา และรูปแบบการท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศ และเพื่อนำเสนอความรู้เชิงวิชาการและทักษะของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนสายอาชีพแต่ละสาขา ของการศึกษาอาชีวศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษา โดยในการดำเนินงานทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะทำงานทุกฝ่ายและสถานศึกษาทวิศึกษาในสังกัด

Read 457 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488