MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Thursday, 28 June 2018 11:07

สพป. ตาก 2 – UNESCO - POSCO หารือการจัดการศึกษา

Rate this item
(0 votes)

619021
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับองค์การยูเนสโก(UNESCO) กรุงเทพมหานคร โดยนายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 (รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2) เป็นประธานในการประชุมโครงการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนเพื่อการศึกษาของเด็กนอกโรงเรียนและการประชุมหารือเครือข่าย ในการจัดการศึกษาแก่เด็กนอกโรงเรียน โดยนายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก เปิดเผยว่า “องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สพป.ตาก เขต 2 จัดโครงการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนเพื่อการศึกษาของเด็กนอกโรงเรียนและการประชุมหารือเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กนอกโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ “POSCO 1%” จากประเทศเกาหลีใต้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบการจัดการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้การให้ความช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยในจังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย รวมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่มีบุตรหลานแรงงานต่างด้าวซึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษา กิจกรรมหลักของโครงการได้แก่การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้โครงการยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์การเรียนภายใต้ความดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และศูนย์การเรียนภายใต้การบริหารโดยภาคเอกชนอีกด้วย”
โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่นซึ่งองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในการยกร่างและผู้นำอาเซียนได้รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28 เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการจัดระบบการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้เข้าเรียนและคงอยู่ในระบบการศึกษาและสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา…

Read 947 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488