MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Tuesday, 05 December 2017 16:08

โครงการอบรม “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ

Rate this item
(0 votes)

IMG 1396

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีนาอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างที่แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น มีกำหนดระยะเวลา 1 วัน คือในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 116 คน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 144 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง อำเภอแม่สอด

Read 494 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488