Print this page
Monday, 17 July 2017 14:39

กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว และกลุ่มทีลอซู จัดอบรมจิตศึกษา

Rate this item
(0 votes)

1 19

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานPBL และPLC"กลุ่มโรงเรียนดอกเสี้ยว และกลุ่มทีลอซู อำเภออุ้มผาง จ.ตาก วันที่15-17 ก.ค.2560 โดยวิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ,ครูต๋อย น.ส.พรรณทิพย์พา ทองมี ในส่วนของการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม จิตศึกษา PBL และPLC ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา วันที่ 17 ก.ค.60 โดยผอ.วัลลภ โตวรานนท์ และคณะครับ ต่อด้วยอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง และคุณครูต๋อย นางสาวพรรณทิพย์พา ทองมีจากร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยท่านศน.กันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ให้ข้อแนะนำกับ คณะครู ร.ร.สามัคคีวิทยา พร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมจิตศึกษา pbl และ กระบวนการplc

Read 711 times