รูปกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน RRC

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะทำงาน หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (Read Right For Child) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2