รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะทำงานได้ไปศึกงานดูงานที่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1