รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะทำงาน Read Right for Child (RRC) ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคีเพื่อศึกษาสภาพบริบท การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี