รูปกิจกรรม

เยี่ยมห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 2

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2558 หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง (Read Right for Child : RRC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้เยี่ยมและติมตามการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ห้องเรียนสาขาเกร๊ะคี โรงเรียนบ้านแม่พลูห้องเรียนสาขามอทีทะและห้องเรียนสาขามอทีทะ โรงเรียนบ้านหนองบัวห้องเรียนสาขาดอกไม้สดและห้องเรียนสาขามอเคลอะคี โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงห้องเรียนสาขาตอปล้าคี ห้องเรียนสาขาบ้านตะพิเดอ ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกรและห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะคี