รูปกิจกรรม

เยี่ยมห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 1

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 นายสุเทพ คำปาสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา และหน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง (Read Right for Child : RRC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้นิเทศและติดตามเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และเยี่ยมโรงเรียนบ้านอู่หู่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี โรงเรียนบ้านแม่พลู และห้องเรียนสาขาบ้านแม่สองน้อย โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา และห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
4
5
6
7
8
9