รูปกิจกรรม

อมรมครูห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 2

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง (Read Right for Child : RRC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูห้องเรียนสาขาอำเภอท่าสองยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา.