รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานห้องเรียนสาขาแม่สลิดคี

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะทำงาน Read Right for Child (RRC) ได้เดินทางไปเยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดคี เพื่อศึกษาสภาพบริบท การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสาขาแม่สลิดคี

1
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9