รูปกิจกรรม

อมรมครูห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 1

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง (Read Right for Child : RRC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูห้องเรียนสาขาอำเภอท่าสองยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

1
10
11
13
14
15
16
17
18
19
2
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
5
6
7
8
9