รูปกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง ณ โรงแรมควีนพาเลซ

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (RRC) ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง  ณ โรงแรมควีนพาเลซ

 MG 1292
 MG 1293
 MG 1294
 MG 1297
 MG 1298
 MG 1299
 MG 1300
 MG 1301
 MG 1302
 MG 1303
 MG 1304
 MG 1305
 MG 1306
 MG 1307
 MG 1308
 MG 1309
 MG 1310
 MG 1311
 MG 1312
 MG 1313
 MG 1314
 MG 1315
 MG 1316
 MG 1317
 MG 1318
 MG 1319
 MG 1320
 MG 1321
 MG 1322
 MG 1323
 MG 1324
 MG 1325
 MG 1326
 MG 1327
 MG 1328
 MG 1331
 MG 1332
 MG 1333
 MG 1334
 MG 1335
 MG 1336
 MG 1337
 MG 1339
 MG 1341
 MG 1342
 MG 1344
 MG 1345