รูปกิจกรรม

สพป.ตาก เขต 2 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ จัดบูทแสดงนวัตกรรม RRC (Read Right for Child)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12.13 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานของโรงเรียน อาทิ
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ได้ผลผลิตเพียงพอ ส่วนเนื้อสัตว์ได้จัดชื้อเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
-ด้านการเรียนการสอน , วิชาภาษาไทยมีปัญหา เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด ทางครู จึงได้สอนโดยวิธีแจกรูปสะกดคำ และนวัตกรรม RRC (Read Right for Child) เน้นการอ่านการเขียนสำหรับเด็ก และสอนเพิ่มในตอนเย็น นอกจากนี้ ยังจัดผังมโนทัศน์ พัฒนาสมองเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และมี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. อำเภอแม่สอด ไปช่วยสอนการประดิษฐ์สมุดมิตรภาพ นำผ้า 3 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทย กะเหรี่ยง และเมียนมา มาประดิษฐ์เป็นสมุดมิตรภาพ ทำให้ให้นักเรียนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ นำมาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ เสื้อสำเร็จรูป โดยมีกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคอโซทะโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีสมาชิก 37 คน ไปสอนทอเสื้อปกากะญอ และจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งขายที่ร้านภูฟ้า และกลุ่มอาชีพตามพระราชดำริพริกแห้งกะเหรี่ยงบ้านนุกะโถะวา ทำพริกกะเหรี่ยง จำหน่ายที่ร้านภูฟ้าเช่นกัน
นอกจากนี้ มีการทำขนมพื้นเมืองของนักเรียน เช่น ข้าวต้มทรงเครื่อง , ขนมเหม่ต่อ ทำจากข้าวเหนียว ดอกอัญชัน มะพร้าว และขนมเหม่โต้ปี่ ซึ่งใช้ในงานมงคล เช่น งานบายศรีสู่ขวัญ อีกทั้ง มีการสอนวิชาชีพช่างไฟฟ้าหลักสูตรระยะสั้น โดยมีวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าไปช่วยฝึกสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ในอนาคต

IMG 001
IMG 002
IMG 003
IMG 3596
IMG 3597
IMG 3598
IMG 3600
IMG 3785
IMG 3791