รูปกิจกรรม

นำเสนอสื่อในมหกรรม "แต่งเติม กลีบดอกไม้ที่หายไป"

28 เมษายน 2559 ภาคบ่าย 13.00 น. มีการจัดมหกรรม "แต่งเติม กลีบดอกไม้ที่หายไป" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อนำเสนอหลักสูตรการเตรียมการผลิตกำลังคนตามความคาดหวังของภาคเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การนำเสนอความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ การนำเสนอ ชี้แจงความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ชมนิทรรศการและกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้แทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์สังกัดเขตพื้นที่ภายในจังหวัด ตลอดทั้งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป