รูปกิจกรรม

ติดตาม ประเมินผลห้องเรียนสาขา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559 คณะทำงาน RRC สพป.ตากเขต 2 ได้ไปนิเทศติดตามการใช้สื่อของห้องเรียนสาขาของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก