รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานห้องเรียนสาขาทีชอแม

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ท่าน ศน.สุเทพ คำปาสังข์ และคณะทำงาน RRC ได้ไปเยี่ยมและเก็บข้อมูลที่ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม เป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนท่าสองยางเพื่อศึกษาสภาพบริบท การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสาขาทีชอแม