รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะทำงาน Read Right for Child (RRC) ได้เดินทางไปเยี่ยมห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจเพื่อศึกษาสภาพบริบท การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ