อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง ณ โรงแรมควีนพาเลซ

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (RRC) ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง  ณ โรงแรมควีนพาเลซ [...]

Read more 0

สพป.ตาก เขต 2 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ จัดบูทแสดงนวัตกรรม RRC (Read Right for Child)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12.13 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานของโรงเรียน อาทิ
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ได้ผลผลิตเพียงพอ ส่วนเนื้อสัตว์ได้จัดชื้อเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
-ด้านการเรียนการสอน , วิชาภาษาไทยมีปัญหา เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด ทางครู จึงได้สอนโดยวิธีแจกรูปสะกดคำ และนวัตกรรม RRC (Read Right for Child) เน้นการอ่านการเขียนสำหรับเด็ก และสอนเพิ่มในตอนเย็น นอกจากนี้ ยังจัดผังมโนทัศน์ พัฒนาสมองเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และมี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. อำเภอแม่สอด ไปช่วยสอนการประดิษฐ์สมุดมิตรภาพ นำผ้า 3 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทย กะเหรี่ยง และเมียนมา มาประดิษฐ์เป็นสมุดมิตรภาพ ทำให้ให้นักเรียนรู้จักนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
-ด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ นำมาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ เสื้อสำเร็จรูป โดยมีกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคอโซทะโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีสมาชิก 37 คน ไปสอนทอเสื้อปกากะญอ และจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งขายที่ร้านภูฟ้า และกลุ่มอาชีพตามพระราชดำริพริกแห้งกะเหรี่ยงบ้านนุกะโถะวา ทำพริกกะเหรี่ยง จำหน่ายที่ร้านภูฟ้าเช่นกัน
นอกจากนี้ มีการทำขนมพื้นเมืองของนักเรียน เช่น ข้าวต้มทรงเครื่อง , ขนมเหม่ต่อ ทำจากข้าวเหนียว ดอกอัญชัน มะพร้าว และขนมเหม่โต้ปี่ ซึ่งใช้ในงานมงคล เช่น งานบายศรีสู่ขวัญ อีกทั้ง มีการสอนวิชาชีพช่างไฟฟ้าหลักสูตรระยะสั้น โดยมีวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าไปช่วยฝึกสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ในอนาคต
[...]

Read more 0

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นป.1 ในห้องเรียนสาขา

วันที่ 21-25 มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (RRC) ได้ออกหน่วยนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นป.1 ในห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี ห้องเรียนสาขาบ้านเบาะโบ๊ะโกร ห้องเรียนสาขาเบาโบ๊ะคี ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี ห้องเรียนสาขามอโกล โรงเรียนสาขาบ้านตะพิเดอโรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด ห้องเรียนสาขามอเคลอะคี โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านมอทีทะ ในการนี้ทาง สพป.ตากเขต 2 ได้นำเอาชุดกันหนาว ผ้าห่ม ชุดเครื่องเขียนมอบให้กับห้องเรียนสาขาต่างๆ ที่ขาดแคลน [...]

Read more 0

ประกวดผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

24 พ.ย. 59 ประกวดผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค ผู้เข้าประกวด ผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ บุคลากร อัตราจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง [...]

Read more 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง กลุ่มอำเภอท่าสองยาง

วันที่ 23-24 กันยายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง ให้กับครูห้องเรียนสาขาในอำเภอท่าสองยาง ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 กลุ่มอำเภอท่าสองยาง มีนายสุเทพ คำปาสังข์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรทีมงานหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นบนพื้นที่สูง (RRC) ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง [...]

Read more 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยกลุ่มอำเภอแม่สอด กลุ่มแม่ระมาด และกลุ่มอุ้มผาง

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง ให้กับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 กลุ่มอำเภอแม่สอด กลุ่มแม่ระมาด และกลุ่มอุ้มผาง มีนายสุเทพ คำปาสังข์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรทีมงานหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นบนพื้นที่สูง (RRC) ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด [...]

Read more 0
Start
1