• slider-273788843
       
       
 • slider-1429156999517

      
      
 • slider-1429166169330
       
       
 • slider-88578.69

รูปกิจกรรม

แบบฝึกภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

 แบบฝึกวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 25 บท โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุด ๆ ละ 5 บท (สามารถดาวน์โหลด แบบแยกบท ได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

แบบฝึกลีลามือ RRC

 แบบฝึกลีลามือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 122 หน้า (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

  ชุดที่ 1
 • หน้า 1-37
  ชุดที่ 2
 • หน้า 38-53
  ชุดที่ 3
 • หน้า 54-57
  ชุดที่ 4
 • หน้า 58-75
  ชุดที่ 5
 • หน้า 76-80
  ชุดที่ 6
 • หน้า 81-86
  ชุดที่ 7
 • หน้า 87-98
  ชุดที่ 8
 • หน้า 99-122
  ดาวน์โหลดปกลีลามือ
 
 
 
 
 

แบบฝึกภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด 12 บท (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

 

 

 

สื่อ VDO youtube.com

 
 
 
 

พิกัดโรงเรียน สพป.ตาก เขต 2