บุคลากร

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

862_10152479184840298_1763526216_n

นายสุภาพ เขื่อนแก้ว

 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

554381_10152479183710298_1585809600_n

นางชุติมา มีพัฒนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดต่อประสานงาน กลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน  และรับผิดชอบตามกรอบงานของกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้

๑.  งานธุรการ

๒.  งานข้อมูลสารสนเทศ

๓.  งานนโยบายและแผน

๔.  งานวิเคราะห์งบประมาณ

๕.  งานติดตามประเมินและรายงานผล

๖.  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

๗.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

43

 

นางชนกชนม์ มั่งลำพูน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบงาน ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา

๒.  งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๔.  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕.  งานจัดตั้งยุบรวมเลิก ขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

65268_10152479183175298_1921482350_n

นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบงาน ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลำดับที่ ๒ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.  งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  (กพท).

๒.  งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา

๓.  งานรวบรวมองค์ความรู้และมติจากการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)

๔.  โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก

๕. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณค่าพาหนะยุบรวมสถานศึกษา

๖. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

154157_10152479183890298_1439399832_n

นายพรเทพ เกื้อเม่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รับผิดชอบงาน ดังนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย

และแผน ลำดับที่ ๓ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

๒.  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

     ๒.๑  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     ๒.๒  การประสานส่งเสรมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

๓.  งานจัดสรรงบประมาณ

     ๓.๑  การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

     ๓.๒  การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๔.  งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

๕.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

379202_10152479185470298_1362766053_n

นางปาริชาติ อินหว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน รับผิดชอบงานดังนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม

นโยบายและแผน ลำดับที่ ๔ กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๑  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์สพฐ.

๑.๒  การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

๒.  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)

     ๒.๑  ประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ๒.๒  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      ๒.๓  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓.  งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

184794_10152479186095298_1198945981_n

นายศุภกิจ ภู่จันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  รับผิดชอบงานดังนี้

๑.  งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.  งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๓.  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๔.  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕.  งานโครงการ Tablet

๖.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

224585_10152479184330298_1338429772_n

นางชัชญาภา แหวเมือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มงานธุรการนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานดังนี้

๑.  งานสารบรรณ

๒.  งานประสานงานและให้บริการ

๓.  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

๔.  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

๕.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

560854_10152479183185298_604557293_n

นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล

อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2

๑.  ช่วยปฏิบัติหน้าที่รับ- ส่งหนังสือราชการ ทั้งในระบบ e-filling และนอกระบบ

๒.  ปฏิบัติงานการเสนอและการ ดูแลอาคารสถานที่ของกลุ่มนโยบายและแผน

๓.  ช่วยจัดทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

๔.  ช่วยจัดทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน 

๕.  ช่วยจัดทำงานรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

๖.  ช่วยงานงบประมาณรายการนักเรียนพักนอน

๗.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 122

นายทรงชัย ตรีภาพนาถ

อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยงานข้อมูลสารสนเทศ 

๑.  งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.  งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๓.  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

๔.  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕.  งานโครงการ Tablet

๖.   งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Hit Counter provided by Curio cabinets