บุคลากร

team img
team img
team img
team img

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒)

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ดาวน์โหลด


แบบคัดกรองนักเรียนที่มีปัญาทางการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

แบบคัดกรองกระทรวง ดาวน์โหลด

แบบคัดกรองเด็กพิการ ๙ ประเภท ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ดาวน์โหลด


รูปกิจกรรม

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

ติดต่อเรา

Our Office

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Phone: 055-536-548 , 055-536-549 ต่อ 114

Social Us