อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ทอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับกิจกรรมจิตศึกษาและการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจากโรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านห้วยนกกก บ้านห้วยนกแล บ้านพะละ บ้านแม่ปะ บ้านแม่กาษา บ้านวาเลย์ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย โรงเรียนสามัคคีวิทยา บ้านแม่ละมุ้งวิทยา รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียนด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีบุคลากรสายงานบริหาร คณะศึกษานิเทศก์และทีมงานหน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง จากสพป.ตาก เขต 2 รวมทั้งสิ้น 220 คน วิทยากรให้ความรู้ตลอดการรวบรวมๆได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กรพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นายวิริยะ วรายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. แพร่ เขต 2 และคณะ

1
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9