นำจิตศึกษา พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดกิจกรรมจิตศึกษาให้กับบุคลากรสำนักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับกิจกรรมจิตศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสมาธิและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

IMG 1044
IMG 1048
IMG 1049
IMG 1050
IMG 1051
IMG 1052
IMG 1053
IMG 1054
IMG 1055
IMG 1057
IMG 1058
IMG 1060
IMG 1067
IMG 1068
IMG 1069
IMG 1070
IMG 1071
IMG 1073
IMG 1074
IMG 1076
IMG 1078
IMG 1080
IMG 1082
IMG 1083
IMG 1084
IMG 1085
IMG 1086
IMG 1090
IMG 1092
IMG 1094
IMG 1096
IMG 1098
IMG 1100
IMG 1107
IMG 1114
IMG 1117
IMG 1119
IMG 1120
IMG 1138
IMG 1139
IMG 1140
IMG 1143
IMG 1145
IMG 1147
IMG 1150
IMG 1154
IMG 1156
IMG 1158
IMG 1160
IMG 1164
IMG 1170
IMG 1175
IMG 1182
IMG 1183
IMG 1184
IMG 1187
IMG 1191
IMG 1195
IMG 1197
IMG 1200
IMG 1204
IMG 1207
IMG 1211
IMG 1213
IMG 1216
IMG 1220
IMG 1222
IMG 1223
IMG 1230
IMG 1231
IMG 1234
IMG 1237
IMG 1242
IMG 1248
IMG 1251
IMG 1253
IMG 1257
IMG 1261
IMG 1263
IMG 1265
IMG 1271
IMG 1272
IMG 1276
IMG 1282
IMG 1285
IMG 1289
IMG 1290
IMG 1292
IMG 1303
IMG 1305
IMG 1308
IMG 1312