กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

มีหน้าที่
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

PrintEmail