กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

มีหน้าที่

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

PrintEmail