กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

มีหน้าที่

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

 

PrintEmail