กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

PrintEmail