กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

มีหน้าที่

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

 

PrintEmail