กลุ่มงานธุรการ

มีหน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตาม ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มงานและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน สารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม

๔. ประสานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

 

PrintEmail