ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์

NEW ข่าวประกาศโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ Website โรงเรียน

วิธีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน(ไฟล์รูป .GIF)

วันที่ 2 มกราคม 2556 โรงเรียนแม่สอดได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดย มีนายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยผู้อำนวยการได้กล่าวให้พรปีใหม่ให้กับครูและนักเรียนและ การร้องเพลงวันขึ้นปีใหม่และแจกของขวัญให้กับนักเรียนทำให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โรงเรียนแม่สอด โดยนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย ใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินทางของลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดค่ายลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนโดยมีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมนู  พิลึก เป็นผู้อำนวยการค่าย


ภาพ/ข่าว ... นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
วันที่28 ธันวาคม 2556  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖ ได้จัดกิจกรรม  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  2556  นำโดย ผอ.กรรณิการ์ สิทธิโสภณ  พร้อมคณะครูและนักเรียน
จัดกิจกรรม อาทิเช่น  เก้าอี้ดนตรี  เหยียบลูกโป่ง  จับฉลาก  เป็นต้น 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดย นายสมพงษ์    ฟั่นสาย พร้อมด้วยคณะครูระดับปฐมวัยของโรงเรียน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในงาน “บ๊ายบายปีเก่า เฮลโลปีใหม่ ๒๐๑๓” ให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย  ภายในงานได้มีการเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนระดับปฐมวัย  จากนั้นได้มีการแลกของขวัญ

โดย ธุรการโรงเรียน

27 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่ตื่นได้จัดงานกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555 โดยมีนางศรีไพร ปวงคำใจ เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้มีกิจกรรมพาเรด การแข่งกรีฑาและกีฬาหลายประเภทของนักเรียน 
ภาพ/ข่าว ครูวิทยากร 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย พร้อมด้วยกลุ่มงานวิชาการจัดกิจกรรม ว อ วิชาการ   ซึ่งได้จัดแบ่งเป็นซุ้ม ๘ ซุ้ม  ๘ กลุ่มสาระ  ภายในซุ้มแต่ละซุ้มได้นำแนวการสอนของนักเรียนมาจัดเป็นนิทรรศการ  เปิดพ๊ะโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นก็ได้เดินเยี่ยมชมซุ้มแต่ละซุ้ม

                โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการเลือกแต่งชุดซานตาครอสเพื่อนำขนมมาแจกให้กับนักเรียนในโรงเรียน

โดย ธุรการโรงเรียน

นายเสนอ ปิ่นเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมมีผู้นำหมู้บ้านและชาวบ้านมา
ให้การสนับสนุน โดยบริจาค เงิน และขนมให้กับการจัดกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้
 

 
ภาพ/โดย    ชัยพัฒน์  โชคบวรสกุล ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ในวันพุธ ที่ 26  ธันวาคม  2555  โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยนายเฉลียว วงษ์เคลือบ  คณะครู ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด -ลูกเสือสำรอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346
โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากค่ายตชด.346 โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายตามฐาน และฝึกระเบียบแถว

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2555  โรงเรียนบ้านไม้กะพงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขี้นเพื่อสร้างเ จตคติที่ดีในการเรียนวิชาภา ษาอังกฤษและถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรีย นให้สูงขึ้น
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส คือ นายเจ้ง ชมพูคีรี, การขับร้องประสานเสียงของนักเรียนชั้น ม. ๑ และม. ๒ และการเล่นนิทานภาษาอังกฤษ การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดทำการ์ดอวยพรการแต่งตัวเลียนแบบซานต้าครอส และการจับของขวัญของนักเรียนและครู

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ http://www.pkm-edu.com
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย ต้อนรับคณะการบริหารงบประมาณฯ ของ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๒ เพื่อตรวจและติดตาม ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ               
  โดย : ธุรการโรงเรียน
วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โดยผู้อำนวยการวีระพล  จันทบุตร คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีการแสดงของนักเรียนและการประกวดทำกิจกรรมต่างๆ เช่นวาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ และประวัติของวันคริสต์มาส 

ภาพ/ข่าว  ธุรการโรงเรียน

วันที่  25  ธันวาคม   2555  นำโดย นางนงนุช  ชุมภูเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี และคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียน โดยมีการแสดงของนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี การเล่นเกมส์ การตอบคำถามชิงรางวัล  และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกโดยร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและมีความสุขพร้อมทั้งได้ของขวัญรางวัลมากมาย

ภาพ/ข่าว : อรทัย   รักสีขาว

โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ได้เข้าร่วมกีฬา สพฐ. เกมส์ครั้งที่ ๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ แอโรบิคมวยไทย ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ศน.จันทนา ท่านรองสุทัศน์ และ ผอ.เผดิมชัย

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยผู้อำนวยการเฉลียว วงษ์เคลือบ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสและเข้าถึงวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้อง
โดยมีการเล่นเกมส์ การร้องเพลงวันคริสต์มาส และแจกของขวัญให้กับนักเรียนทำให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนแม่สอด โดยนายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในวันคริสต์มาสและเข้าถึงวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้องโดยมีการเล่นเกมส์ การร้องเพลงวันคริสต์มาส และแจกของขวัญให้กับนักเรียนทำให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
วันที่ 25 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30-10.30 น.คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  นำโดย ผอ.ธนพล  ดอนโคตร และผอ.ประกาศิต  คำสุข  พร้อมคณะได้มาดำเนินการประเมินผล  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยมี ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  คุณโพธิ์  ทาพันธ์  (ประธานกรรมการสถานศึกษา) คุณสมาน สุยะตุ่น  ประธานชุมชนบ้านแม่ตาวใต้  ประธานชุมชนบ้านแม่ตาวสันแป่  ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านฯ  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้คอยให้การต้อนรับ  อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการดำเนินงาน  จากผลการสรุปของคณะกรรมการประเมินผลฯ  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลฯ  ทั้ง 10 องค์ประกอบ  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลฯ ตลอดจนท่านผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิเช่น ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ข่าวประชาสัมพันธ์โดย ครูพัชนี  จรรยา/ครูกาญจนา  เหล่ามา
วันที่ 20-24 ธ.ค. 2555  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เป็นตัวแทนจังหวัดตาก ในการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสวิง  จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
และคณะครู ร่วมกันเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เป็นตัวแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
www.hnnws.org
วันที่  23 ธันวาคม 2555โรงเรียนแม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวย ร่วมกับชมรมผู้ตัดสินกีฬาอำเภอแม่สอด ได้จัดแข่งขันฟุตซอล ไชยธญาธีวัตน์ ครั้งที่ 5 จัดแข่งขัน ณ สนามบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนแม่สอด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้ใช้ความสามารถด้านกีฬา และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด
วันที่  23 ธันวาคม 2555โรงเรียนแม่สอด นำโดย นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวย คณะครูและนักเรียน ร่วมอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  มีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดสร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งในการต่อสู้เพื่อ่อาชนะยาเสพติด และฝึกนักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อเอาชนะยาเสพติดในรั้วโรงเรียนและนอกโรงเรียน
วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2555 โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยผู้อำนวยการเฉลี่ยว วงษ์เคลือบ คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 13 โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานพร้อมกับเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง และรู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย..

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2555  ณ  โรงแรมอลิซาเบธ  กทม.  ผู้กำกับและรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา  เข้ารับโล่รางวัลชมเชย”การประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ”จาก  นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 วัน 21 ธันวาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกสือ เพื่อทดสอบให้ ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความมีไหวพริบของ ลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย และคณะครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียน ได้จัดงานกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 21 ธ.ค. 55 ทำการเปิดโดยมีนายอภิชาติ  สุดเฉลามาลัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านเปิงเคลิ่ง และมีนายสมศักดิ์  หารวันนา ครู คศ. ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อท่านประธาน                
โดย : ธุรการโรงเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
ได้รับการบริการทันตกรรม จากการออกหน่วยของโรงพยาบาลพบพระ
....ทางโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ขอขอบคุณโรงพยาบาลพบพระมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 21 ธันวาคม 2555   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านกล้อทอ  ชปส.กร.พล.พัฒนา 3 เข้าค่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด โดยให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
วันที่ 18 ธันวาคม 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ไปเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ชุมชนสัมพันธ์ "แม่ตาวเกมส์"  ครั้งที่ 10  ประจำปี 2555  ตามที่ทางเทศบาลตำบลแม่ตาว  ได้เชิญเข้าร่วมประชุมฯ  อันเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน  ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ และด้านความสามัคคีของประชาชนในชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดยท่าน จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤษกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ได้จัดกิจกรรม "อบรมผู้นำอนามัยโรงเรียน" โดยมีนายมงคล มีครอง เจ้าหน้าที่จากอนามัยมาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันสุขภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยต่างๆตลอดจนให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองและผู้อื่นได้ 
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 โรงเรียนแม่สอดได้จัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555 โดย มีนายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานจัดการแข่งขัน นายศิลปชัย  ปวงละคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่สอด เป็นประธานการแข่งขัน ซึ่งการจัดกีฬาสีนี้มีประโยชน์ซึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรง การเตรียมงานที่ก่อให้เกิดความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม ความอดทน และมีความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555  นายวีระ  มาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  ประธานคณะกรรมการโรงเรียน  
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และตัวแทนนักเรียน  ได้ไปรับมอบทุนสนับสนุนโครงการต่อเติมห้องเรียนพิเศษ
จาก  พระอาจารย์สมศักดิ์  ปัญญาธโร  เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร  จ.นครสวรรค์  เป็นเงินจำนวน  120,000  บาท
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ร่วมกับ ศูนย์ ICT ชุมชนรวมไทยพัฒนา ได้จัดอบรมภายใต้โครงการ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน MS Excel สำหรับเยาวชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 จัดอบรมกราฟิกสื่อประสม สำหรับเยาวชน  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม 89 คน
วันที่ 19 ธันวาคม 2555  จัดอบรมการสร้างอีบุ๊คผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับเยาวชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน

ภาพ/ข่าว.....นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาของนักเรียน  ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  
ภาพ : ข่าว   โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อยขึ้นโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมในงาน ภาพ/ข่าว นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดทำโครงการ "หน้าเสาธงห้านาที" โดยได้เชิญทหารจากหน่วยสถานีวิทยุเพื่อชุมชน บ้านร่มเกล้า 1 มาพบปะนักเรียน
และได้ให้ข้อคิดกับนักเรียนในการดำเนินชีวิต การปลูกฝังความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดกิจกรรม  English for to day ในตอนเช้าของทุกวัน โดย Mr John ครูจ้างสอนชาวยูกานดา มาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อเป็นการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนในอำเภอพบพระ
ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 "ค่ายส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์"โดยมีคณะครู
จำนวน 30 คน และนักเรียน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว...ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เย็นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย ได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากตัวจังหวัด 

                โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย ได้ต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก)  ซึ่งการมาในครั้งนี้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนฯ, นักเรียนพักนอนและ ดูความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอน  มาดูแนวพื้นที่ที่จะสร้างอาคารพักนอนของนักเรียนบ้านไกล  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยวกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

                โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2555 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นาย อุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครู นักเรียนร่วมกับชมรมเปตองแม่สอด เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และมีการจัดแข่งเปตอง
14 ธ.ค. 2555 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง อำเภอพบพระ ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคเท้าช้าง สาเหตุการเกิดโรค 
  วิธีป้องกัน และเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเท้าช้าง ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้วิธีป้องกันการเกิดโรคเท้าช้าง
ไปปฏิบัติและบอกให้แก่ผู้ปกครองได้รู้
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 5 โดยมีศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
มาให้คำแนะนำ/ประขาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่  13  ธันวาคม   2555 นำโดย นางนงนุช  ชุมภูเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี และคณะครูได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  โดยมี   นายสุทัศน์    ศรีดาเดช   รองผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ การวิ่ง มวยทะเล แข่งแชร์บอลของคณะครู และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนาน

ภาพ/ข่าว : อรทัย   รักสีขาว

วันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2555 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา  2555
นำโดย นายยุทธชัย  ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียน จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในด้านความสามัคคี 
ความเป็นระเบียบวินัย การพึ่งพาตนเองในเบื้องต้น และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  อีกทั้งยังเป็นการสานต่อของกิจกรรมลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ 
 
ภาพ/ข่าว  โดย.... วิริยา พยอม
ข่าวเพิ่มเติม : www.porphado.ac.th
วันที่ 12 ธ.ค. 2555 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาได้รณรงค์กำจัดเหาโดยใช้น้ำยากำจัดเหา ให้กับนักเรียน โดยความร่วมมือของคณะครูทุกท่าน
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการกำจัดเหาที่ถูกต้อง และรักษาความสะอาดของเส้นผม

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย  และคณะครู ได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากทางทหารที่ดูแลหมู่บ้านบ้านเปิงเคลิ่ง  ได้ให้ความรู้เรื่องระเบียบแถวให้กับกลุ่มลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ได้จัดขึ้น ณ ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ ในพิธีการเปิดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จันให้การเปิดพิธีการเล่นรอบกองไฟในครั้งนี้

                โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ 13 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่ตื่นได้รับรองเท้าและถุงเท้านักเรียนโกลด์ซิตี้  ประจำปี 2555 โดย โครงการครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" จากนายมณี  พัดขำ ครูโรงเรียนบ้านแม่กาษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทางโรงเรียนจึงได้มอบรองเท้าและถุงเท้าที่ได้รับจัดสรรแก่นักเรียนทุกคน 
วันพฤหัสบดีที่ 13  ธันวาคม  2555 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555
นำโดย นายยุทธชัย  ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโมโกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมทั้งการติดตามความประพฤติของนักเรียน และ ผลการเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
 
ภาพ/ ข่าว โดย....  วิริยา  พยอม
ข่าวเพิ่มเติม  www.porphado.ac.th

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เชิญวิทยากรจาก สถานีตำรวจ อำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่วะหลวง  โดยนายวิทูร รุ้งรำลึก ส.อบจ.ตาก เขต อำเภอท่าสองยางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ภาพ / ข่าวโดย – นายชัยพัฒน์  โชคบวรสกุล ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่สอด รับคณะแรลลี่ อาเซียน อินเดีย คาร์ แรลลี่ 2012 ซึ่งประเทศอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสที่อาเซียนมีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดีย ครอรอบ 20 ปี โดยขบวนแรลลี่ดังกล่าวมีรถยนต์เดินทางมาจากประเทศอินเดีย จำนวน 63 คัน ณ ริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและจะเดินทางต่อไปที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ในวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านยะพอได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายโครงการ English Camp โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีของรางวัลแจกเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
วันที่ 11 ธันวาคม 2555  เวลา 09.30 - 10.30 น.  คณะกรรมการตรวจสอบและวัดตัวนักกีฬา - กรีฑา  กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง  ได้มาดำเนินการตรวจสอบและวัดตัวนักกีฬา-กรีฑา  ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เพื่อเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา กล่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง  ในวันที่ 20-21 ธันวาคม  2555  ต่อไป   โดยมีผอ.สงกรานต์  ยาโนยะและคณะครูฯของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ร่วมตรวจสอบและวัดตัวนักฬาฯ ของโรงเรียน  พร้อมคอยอำนวยความสะดวก  ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้มีวัตถุประสงค์เพือ 1)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย  2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 3)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในด้านกีฬา  จากการเรียนรู้  ด้วยประสบการณ์จริง 4)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้

วันที่  8 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านพะละ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากนำโดย ผอ.สมบูรณ์  ภูยางตูม คณะครูและนักเรียน  รับมอบของจากคณะผู้ใหญ่ใจดี welovwtamboon จากกรุงเทพ ฯ ได้นำสิ่งของสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ จำนวนมาก

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง และคณะครู ได้จัดงานกรีฑา - กีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา
รู้ถึงประโยชน์ในการออกกำลังกาย ความสามัคคี และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ http://www.pkm-edu.com
วันที่ 7 ธันวาคม 2555  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสพป.ตาก เขต 2  ที่ ศธ. 04056/6403  ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน  2555  ในส่วนของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  (ประธานกรรมการฯ)  ผอ.เฉลิม  ผิวอ่อน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และครูจินตนา  จิตต์จริง (กรรมการฯ)  ได้ดำเนินการประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ,  ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงานของ ครูกาญจนา  เหล่ามา  ผู้เสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ  การดำเนินการประเมินฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านยะพอ ได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในโครงการวันรวมพลังเด็กดีV-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๗ “V-Star Change the World ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และพานักเรียนทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

ภาพ/ข่าว โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ) บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล  ทั้งบ้านเปิงเคลิ่งและห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ  ได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากคาราวานของกรมทางหลวง ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  ซึ่งนอกเหนือจากการทอดผ้าป่านี้  ยังได้บริจาคอุปกรณ์เสริมการเรียนให้กับทางห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ และการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ  ทางตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนฯ  ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

                โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย และคณะครู ได้รับเกียรติจากมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมเป็นเกียรติการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาสและเทศกาลแห่งความหวัง ๒๐๑๒ จัดขึ้นที่โบสถ์คริสต์ บ้านเปิงเคลิ่ง  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีของรางวัลมาแจกให้กับเด็กๆ และมุ้งมอบให้ชาวบ้าน จำนวนหนึ่ง ในการนี้ทางมูลนิธิได้มอบแท็งก์น้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำจำนวน ๔ ชุด อุปกรณ์การทำการเกษตรราคาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และเมล็ดพันธ์พืชเอาไว้ปลูกช่วยเหลืออาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์  ฟั่นสายเป็นผู้รับสิ่งของจำนวนนี้และยังกล่าวว่าจะใช้อุปกรณ์ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียน  ธุรการโรงเรียน
มื่อวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน   ณ โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าภาพ/ข่าว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า

เมื่อวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านไม้กะพง ดำเนินกิจกรรม เข้าค่ายพุทธบุตรทำดี ถวายในหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชส มภพ 5 ธันวามหาราช  ณ สำนักสงฆ์ว๊ะครึโค๊ะ  ต.โมโกร อ.อุ้มผาง  จ.ตาก 
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมชาวพุทธ  อีกทั้งเป็นการสานต่อโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบลให้ประสบผลสำเร็จต่อ ไป 
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว,รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี นักเรียนที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินและดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ http://www.pkm-edu.com

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
พร้อมกันนี้ นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยะพอ นางอรทัย  เกิดแสง  พร้อมคณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ซึ่งมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม รร.บ้านยะพอ
 
 
ภาพ/ข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2555โรงเรียนบ้านปูเต้อโดย นายเฉลียว วงษ์เคลือบผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
กิจกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันประเภทกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน โดยการจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เมื่อวันที่ 6 - 7  ธันวาคม  2555 นางพัชร  เชื้อยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ไปเที่ยวทัศนศึกษาต่างจังหวัดหลายที่ด้วยกัน  จังหวัดแรกคือเพชรบุรี ได้พาไปชมวัดถ้ำเขาย้อย และ เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  นักเรียนสนุกสนานมากเพราะได้พบเห็นสถาปัตยกรรม เครื่องใช้ส่วนพระองค์โบราณสมัยรัชกาลที่ 4  ต่อจากนั้นไปก็สักการะหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เที่ยวทะเลที่ชะอำ พักค้างคืน ณ ค่ายนเรศวร ตื่นเช้ามาก็สักการะพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม และต่อด้วย สุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี  นักเรียนทุกคนรู้สึกประทับใจและเก็บเกี่ยวความรู้จากได้ไปชมสถานที่ต่าง ๆ 
5 ธันวาคม 2555 : เวลา 08.30-12.00น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการจัด พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกิจกรรมวันพ่อโดยดำเนินการดังนี้คือ
   1)ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดและสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและถวายพระพร
   2)ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและคณะข้าราชการครูร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์                                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   3)จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้กราบเท้าคุณพ่อเพื่อเเสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของพ่อ
การจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรตลอดจนกิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี 2555 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในครั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ทั้งหมดประมาณ 200 คน
   ข่าวประชาสัมพันธ์โดย ครูพีชนี จรรยา/ครูกาญจนา เหล่ามา
เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2555  นางพัชร  เชื้อยอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 นำคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 
4 ธ.ค.55 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี โดย ผอ.สวิง  จูสิงห์ ได้นำข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 และเป็นพลเมืองที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านยะพอ ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังเสร็จพิธีลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน 
 
ภาพ/ข่าว โดย ธุรการโรงเรียน
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง ผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยหลังเสร็จพิธีลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ http://www.pkm-edu.com
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ซึ่งมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหม่ 
เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2555  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 โดยการนำของนางพัชร  เชื้อยอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 และคณะครูได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การมีความสามัคคี และฝึกความอดทน โดยมีการปฏิบัตกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ และการแสดงรอบกองไฟในตอนกลางคืน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2555  คณะครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 5 ไปเที่ยวทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ทีปังกรรัศมีโชติ” ตั้งอยู่ ณ สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นักเรียนมีความสนุกสนานมากที่ได้เข้าชมสิ่งต่าง ๆ เช่น  ชมห้องดูดาว  ภาพยนตร์สี่มิติ เป็นต้น
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดย จ.ส.ท. ศักดิ์ดนัย พฤษกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิพัฒน์ แสงอ่อน นางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็กดอยเพื่อสร้างความรู้ให้กับเด็กชายแดนไทย-พม่า เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างจินตนาการและอาหารสมองของเด็ก ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณทุกๆน้ำใจที่มอบให้แก่เด็กๆ ทางโรงเรียนจะนำเงินบริจาคที่ได้ไปจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดต่อไป     (ภาพ/ข่าว  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
วันที่ 30 พฤษจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาพร้อมคณะครู นักเรียนได้ จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายสดุดี 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา วันที่ ธันวาคม 2555 ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนแม่สอด พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการได้นำคณะครู นักเรียนร่วมกัน ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี นักเรียนที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต โดยจะร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายทวีศักดิ์  กาศอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา นำคณะครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลืมพระชนมพรรษา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
(ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์/ภัคนิจ นารีรักษ์)
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2555 ซึ่งมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ พิธีลงนามถวายพระพร 
และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพะวอ ให้กับ นางสาวกลิกา แซ่ว่าง 
โรงเรียนแม่สอด โดยผอ.วิมล   แปงติ๊บ รองผอ.อุทัย  ใจกองคำ คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษากล่าวคำถวายพระพรและ ลงนามถวายพระพร 5 ธันวาคม 2555
โรงเรียนแม่สอด ผอ.วิมล   แปงติ๊บ  รองผอ. อุทัย  ใจกองคำ  คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลจากการที่คณะครูเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกธิการ
โรงเรียนแม่สอด ผอ. วิมล แปงติ๊บ รองผอ.อุทัย  ใจกองคำ และคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมมากมาย โรงเรียนนำเสนอผลงานด้านวิชาการผลจากการชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย ได้จัดกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ  ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร  จากนั้นมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และการแข่งขันกีฬา

โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่ 4 ธ.ค. 55 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น และการมอบดอกพุทธรักษาของนักเรียน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปะจำนวน ๔๐ คน พร้อมกัน ณ วัดพระธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจด้วยเกล้า เดิน-วิ่ง ถวายพระพรในหลวง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ปะ เป็นผู้จัดขึ้น ก่อนออกเดิน -วิ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีถวายพระพรในหลวง และออกวิ่งพร้อมกันไปถึงจุดเส้นชัยอ่างเก็บน้ำห้วยลึกเป็นระยะทาง ๖ ก.ม.(ข่าว:ธีรศักดิ์ นาคปรีชา)
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ นำโดยผอ.ตวงรัตน์  นิ่มแสง ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้อบรมให้นักเรียนได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและกล่าวถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  นักเรียนได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา
วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือนำโดยผอ.ตวงรัตน์  นิ่มแสง  ได้นำนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือจำนวน  ๔๐  คนเข้าร่วมโครงการ "รวมใจด้วยเกล้า เดิน-วิ่ง ถวายพระพรในหลวง" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดขึ้น และในการนี้ได้มีประชาชนในตำบลแม่ปะและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกิจกรรม ถวายราชสดุดี เดินวิ่งเทิดพระเกียรติ และนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย  "ทรงพระเจริญ"
ในวันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านแม่สละ  และทหารจากฐานปฏิบัติการแม่หละไทย  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  อย่างพร้อมเพียงกัน  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่สละ
 
ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ  โรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าวโดย  คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน  
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย รับความรู้จาก ทหาร ร้อย ร.๔๓๓ ฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเคลิ่ง นำโดย จ.ส.อ. สุรชาติ  ฉิมศิริ รอง ผบ.มว.ปล ที่ ๓ และ ส.ท. อภิเดช  จิ๋วสละ หัวหน้าชุด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ๑. ยาเสพติด, ๒. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนักเรียนได้ให้ควมสนใจในเรื่องที่หน่วยงานทหารให้ความรู้                 โดย : ธุรการโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายทวีศักดิ์  กาศอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
(ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์/ภัคนิจ นารีรักษ์)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดงานวันพ่อขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี และให้เห็นความสำคัญของวันพ่อ โดยมีนายสิรภพ หลอมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมในงาน 
ภาพ/ข่าว นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
วันที่ 3  ธันวาคม  2555 นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 พร้อมคณะครูและนักเรียนจัดพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการคนที่ดีและคนดีของแผ่นดิน
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์
3 ธ.ค.55 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี  โดย ผอ.อุทัย กันธวัง ได้นำข้าราชการครู
ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และเป็นพลเมืองที่ดีของแผ่นดิน
ภาพข่าว..โดย ธุรการโรงเรียน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  ๕    นายเจษฏา ชิ้นหนึ่ง พร้อมด้วยคณะครุ  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  ลานเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  ๕
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  2555  วันที่ 3  ธันวาคม  2555  ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 

วันที่ 2 ธันวาคม 2555 โรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประเภท เยาวชนอายุ 12 - 15 ปี เนื่องในงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปี 2555 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.วิมล แปงติ๊บ ได้รับ รางวัล
 - ชนะเลิศ ประเภทนักร้อง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
 - ชนะเลิศประเภทหางเครื่อง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
วันที่ 3 ธันวาคม  2555  เวลา 08.30 -11.30 น.  ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  ได้มาดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้เยาวชนไทยเกิดความรัก  ความผูกพัน และเทอดทูนในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนโดยมี ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูฯ  ของโรงเรียนคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นำโดย นางนงนุช  ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี พร้อมทั้งคณะครูได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 พร้อมกันนี้ พระครูสังฆรักษ์สุชาติ  โอปนยิโก เจ้าคณะอำเภอพบพระ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีทุกชั้นเรียน เป็นเงิน 8,500 บาท
ภาพ/ข่าว : อรทัย   รักสีขาว
วันที่ 1 ธันวาคม 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมคณะข้าราชการครูฯ ของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดการประชุมร่วมระหว่าง ข้าราชการครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  และผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555  ภาคเรียนที่ 2   เพื่อ 1)  แจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  2 )  แจ้งการดำเนินการงานจัดการศึกษาของโรงเรียนที่โรงเรียนจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  3 )  แจ้งขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนในปกครองในด้านต่างๆ  เช่นด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ  และด้านความเสี่ยงจากยาเสพติด   การเล่นเกมหรือติดเกม   เป็นต้น  4)  แจ้งขอความร่วมมือและความเห็นชอบในการดำเนินการจัดพิธีสืบชะตาหลวง  และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี 2555  และ 5)  แจ้งขอความคิดเห็นข้อแนะนำ  ข้อเสนอแนะ แความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  ของโรงเรียนในแผนงานการบริหารงบประมาณ แผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
วันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๕ นายวัลลภ  โตวรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง และคณะครูโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
จัดพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์  นำระนะ
เมื่อวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านไม้กะพง ได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม 
ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไม้กะพง  
จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในด้านความสามัคคี  
ความเป็นระเบียบวินัย  การพึ่งพาตนเองในเบื้องต้น  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
อีกทั้งยังเป็นการสานต่อของกิจกรรมลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ภาพ/ ข่าว ::  วัลยา
วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤศจิกายน  2555  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน  17  คน 
นำโดยนายทิวา  เครือภู่  ผู้อำนวยการสถานศึกษามาศึกษาดูงานวิชาการ และ การแสดงกะเหรี่ยงกระทบไม้โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ อำเภออุ้มผาง 
โดยมีนายยุทธชัย  ศรีโมรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูดังกล่าว
 
ภาพ : ข่าว  โดย... วิริยา   พยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 นายเจษฏา ชิ้นหนึ่ง พร้อมด้วยคณะครุ  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมกันจัดงานวันลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา  เป็นความเชื่อของคนเก่าแก่  ทุก ๆ ปีจะจัดขึ้นในทุกวันเพ็ญเดือนสิบสองของปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันที่น้ำเต็มตลิ่ง วันเพ็ญซึ่งเป็นวันสว่าง และเดือนสิบสองที่มีน้ำเต็มตลิ่ง เหมาะกับการลอยกระทงยิ่งนัก  ตอนกลางคืนผู้ปกครองในหมู่บ้านและคณะครุร่วมกันปล่อยโคมลอยด้วย
คณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5  นำทีมโดยท่านรองผู้บริหารโรงเรียน  นายสุวิทย์  นกเที่ยง  ได้เข้าค่ายปฏิบัติธรรมฯ    ณ  วัดวังประจบ  ระหว่างวันที่  14 – 18  พฤศจิกายน 2555   อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  5    นายเจษฏา  ชิ้นหนึ่ง  พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับ   ลูกเสือ และเนตรนารี   ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันที่ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๖๘  ทางโรงเรียนได้จัดงาน  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  5
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00 - 16.00 น.   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา  นำนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  ไปรับทุนการศึกษา ณ สำนักงานเหมืองผาแดงแม่สอด  โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน  ทุนะ 1,500 บาท  เป็นเงินจำนวน 7,500 บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 3 ทุน ทุนะ 2,000 บาท  เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท  รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น  13,500 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งประธานผู้มอบทุนการศึกษาครั้งี้ คือท่า อาสา  สารสิน (ประธานบริษัทผาแดงฯ)  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ขอขอบพระคุณบริษัทผาแดงอันดัสทรี จำกัด(มหาชน) เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โดย  : ครูพัชนี  จรรยา/ครูกาญจนา  เหล่ามา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ร่วมกับโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีและโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ส่งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 3 หมู่ (30 คน) ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 “การลูกเสือเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด//ประชาสัมพันธ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
วันที่ 28 พ.ย. 55 เวลา 9.00 น. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ปะได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังเสร็จพิธีลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.กุหลาบ แกมเงิน มาเป็นประธานในพิธี(ข่าว:ธีรศักดิ์ นาคปรีชา)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยการให้นักเรียนได้จัดทำหรือประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยการพี่สอนน้องในการจัดทำกระทง  และร่วมกันนำกระทงของตนเองไปลอย ณ ลำคลองของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ  1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 3)  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย4)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โดยการได้ปฏิบัติจริงหรือโดยประสบการณ์ตรงและ 5)  เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ร่วมกับคณะครูของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปี 2555  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยได้จัดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือของโรงเรียน ถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งการพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับเกียรติและโอกาสจากทางบริษัทสตาร์เคเบิ้ลทีวี  จำกัด  ให้ได้เข้าบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  เพื่อนำออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีของบริษัท สตาร์เคเบิ้ลทีวี  จำกัด ต่อไป  อันเป็นการมอบโอกาสอันใหญ่หลวงให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูฯ ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ได้แสดงถึงความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้  ทางโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้จึงขอขอบคุณ บริษัท สตาร์เคเบิ้ลทีวี จำกัด เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนร่วมกิจกรรม หลังจากเสร็จกิจกรรมมีการบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ราชการและชุมชนด้วย
วันศุกร์ที่   23   พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนบ้านปรอผาโด้  บริหารงานโดย นายยุทธชัย  ศรีโมรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันประเภทกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน  หลายรายการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
 
ภาพ : ข่าว   โดย........วิริยา  พยอม
เมื่อวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายทวีศักดิ์  กาศอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ละเมา
จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ภัคนิจ นารีรักษ์)
เมื่อวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ  มาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องยาเสพติด  ตามโครงการ DARE
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ภัคนิจ นารีรักษ์)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  นายทวีศักดิ์  กาศอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา และนางนิสา  เหลืองคุณวัฒน์ 
ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑ เพื่อรับทราบการใช้ Tablet ที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่ละเมา
(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ละเมา/ภัคนิจ นารีรักษ์ ) 
   
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555  ผอ.กรรณิการ์  สิทธิโสภณ พร้อมคณะครูได้เดินทางไปศึกษาดูงานหัตถกรรมวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง และคณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รายการผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ
ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ การเล่นนิทานคุณธรรมประกอบสื่อ ระดับชั้น ป. ๔ - ป. ๖ โครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ป. ๑ - ป. ๖
โครงงานหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓ และ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๓

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ http://www.pkm-edu.com
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  นายสวิง  จูสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหวยน้ำนักวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ
 ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ในการส่ง รองผู้อำนวยการ นายประเสริฐ  เอนกลาง

มื่อระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสาย ได้นำนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๔ คน  เข้าร่วมอบรม เข้าค่ายแกนนำนักเรียนปลอดยาเสพติด  ซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เข้าค่ายรุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทางมูลนิธิ C.C.F. ได้จัดกิจกรรมนี้ให้ทางกลุ่มโรงเรียนอุ้มผาง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๗ อำเภออุ้มผาง จ.ตาก  ซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด  และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้ได้รับความรู้และนันทนาการจากวิทยากรซึ่งมาจากครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภออุ้มผางและหมอ  พยาบาลโรงพยาบาลอำเภออุ้มผางและตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๗ อำเภออุ้มผาง จ.ตาก

                โดย ธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย.55 ผอ.ทวีศักดิ์ กาศอุดม ร.ร.บ้านแม่ละเมา ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2555 คณะครูและนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านไม้กะพง  สังกัดส พป.ตาก เขต2  
นำโดย ผอ สุมาลี ใจรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  เดินทาง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส ถานที่  ณ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม ผาง(น้ำตกทีลอซู)
เพื่อเป็นการศึกษานอกสถานที่  เสริมสร้างและตระหนักถึงประโยชน์ของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภ ออุ้มผางอีกด้วย
21 พฤศจิกายน 2555 นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 พร้อมด้วย ครูกษิดิศ  ดีวังทอง ครูอรพิน  ทำจริงจัง
และคณะนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคเหนือ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่
ในรายการแข่งขันประเภทประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ได้ระดับเหรียญทอง) และประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ได้ระดับเหรียญเงิน)

ข่าวโดย...ธุรการโรงเรียน
วันที่ 20 พ.ย. 2555 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา  ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.32 พบพระ ได้มาให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง  ได้แก่ โรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้างเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปป้องกันตนเอง และบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องและผู้ปกครองให้ปลอดภัยจากโรคมาลาเรีย และโรคเท้าช้าง และได้เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 
19 พ.ย. 55 คณะครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ได้ให้การต้อนรับ คณะทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลท่าสองยาง 
และนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มารอรับการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูของโรงเรียน  ร่วมกันนำนักเรียนตั้งแต่ระดับช้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ปกครองอนุญาตไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาอันเป็นการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  ณ  กรุงเทพมหานคร  โดยได้ไปตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ลานพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5  ชมพระที่นั่งอนันตสมาคม  อาคารรัฐสภา   ชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิดในสวนสัตว์ดุสิต  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกราบพระแก้วมรกต  และเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช  เป็นต้น
17-18 พ.ย. 55  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นางจันยา  วงจันทร์งาม พร้อมด้วย นางสาวทำนอง  แพนมะณี นางสาวปราณี  ศรีคำวงค์ และนายสุริยัน  อนุวงศ์ เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในระดับภาคเหนือ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
14-18 พ.ย. 55 คณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ระยะที่ 3 ณ วัดวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
 
ภาพ/ข่าว...ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล  ตามหนังสือเชิญของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ตาว  เพื่อร่วมดำเนินงานวัฒนธรรมของตำบลแม่ตาวต่อไป
เมื่อวันที่ 13 - 17 พ.ย.55 ผอ.ทวีศักดิ์ กาศอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา เข้ารับการอบรมสัมมนา ผู้บริหาร โรงเรียนดี ศรีตำบล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม  "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ติวมาม่า"  ณ ศุนย์แสดงสินค้าโอทอปเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีโอกาสในการแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันที่ 13  พฤศจิกายน  2555   นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา ได้จัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษาเพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในกลุ่ม  ณ หอประชุมสิริรัตน์พัฒนา โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ผอ.กฤติยา เครือแดง และคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน  44  คน ที่ผ่านการอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) โดยท่าน ผู้บังคับการกองร้อย ตชด. ที่  344 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และนักเรียนที่ผ่านการอบรมได้ให้สัตย์ปฏิญาณว่า "จะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดบ้านแม่ระเมิง จัดกิจกรรมทอดกฐินประจำปีการศึกษา 2555 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์  วุฒิสัตย์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินพร้อมกับเลี้ยงก๊วยเตี๋ยวและไอศรีม บรรยากาศภายในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขอิ่มบุญกันไปทั่วหน้า
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดย นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพิษณพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสิริพร  สุริยา  ที่จบการศึกษาหลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต ( ป.โท )สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีจำนวน 2 ท่านได้แก่ ครูกฤษณา เกิดมูล  ครูปฏิวัติ  มณีทอง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนในโรงเรียน,  ชนชาวหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง ได้ต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายสุริยะ   ประสาทบัณฑิตย์ และนายกสมาคมสภากาชาดประจำจังหวัดตาก  นางมนัญญา   ประสาทบัณฑิตย์  และคณะข้าราชการในจังหวัดตากที่เข้าร่วมใน  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ซึ่งสถานที่ตั้งในโครงการนี้ตั้งอยู่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 

     

                โดย ธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์ จำกัด
ซึ่งจัดโครงการนี้เพื่อน้อง ปี ๓ ตอนสายฝัน ปันน้ำใจได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ มูลค่าทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง และคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการการจัดการศึกษาของภาคเรียนที่ ๑และแผนงานที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ พร้อมทั้งการอธิบายแผนการสอน tablet และทำข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วย
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงประจำปี 2554   ของวัดมาตานุสรณ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ในการนี้มีนักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท  ธรรมศึกษาชั้นเอก โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมแสดงความยินดีความสำเร็จในครั้งนี้
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมต้อนรับ  นายประวัตร์  พันธ์กอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ได้มาตรวจเยี่ยม  นิเทศ  และติดตามผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สอบถามปัญหา   เล่าประสบการณ์ และยกตัวอย่างการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพ  การให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
วันที่ 12  พฤศจิกายน 2555 ศน. จันทนา  ทองอ่วม และ ศน. อุทัยวรณ  มงคลประเสริฐ ได้ออกนิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

นายสวิง  จูสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา  ผู้จัดการทีมกีฬานักตะกร้อลอดห่วง ดูแลการฝึกซ้อมนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงในการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 ซึ่งครูณรงค์  เสาป้อ เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อลอดห่วง   เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2555  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  โดย ผอ.เสนอ  ปิ่นเจริญ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามงานจาก สพป.ตาก เขต 2
นำโดยนายธเนศ  เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 
ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง

ผอ. ภัคธินี  ทองนพคุณ ได้ตรวจดูแล ความเรียบร้อยในการดำเนินโครงการ Tablet นักเรียน โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย ในวันที่ พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1และ 5 ได้จัดการเรียนการสอน Tablet แก่นักเรียน ป.1
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.30-10.30 น.  โรงพยาบาลแม่สอด  นำโดยนายแพทย์วิทยา  สวัสดิวุฒิพงศ์  (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)  ได้มาออกหน่วยแจ้งผลการตรวจเลือด ปัสสาวะ ระดับตะกั่วและแคดเมียม  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ตามที่โรงเรียนได้ประสานขอความร่วมมือโดยมี ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  และครูพัชนี  จรรยา  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  ผลการตรวจพบว่าระดับตะกั่วและแคดเมียมอยู่ในระดับปกติ  บางรายมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  บางรายมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ บางรายมีโลหิตจางเล็กน้อย  ซึ่งทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดได้ให้ยากับนักเรียนรับประทาน
วันที่ 7 พฤศจิกายน  2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ร่วมกับคณะครูได้นำนักเรียนออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา-กรีฑา ตั้งแต่เวลา  15.30-16.30 น. ของวันที่ 7  พฤศจิกายน 2555  เป็นต้นไป  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนรักการออกกำลังกาย 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค  3)  เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง ประจำปี 2555  ที่จะมีการแข่งขันฯในโอกาสต่อไป
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ในโครงการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร  การโหวตกิจกรรม Walk  Rally ตลาดนัดวิชาการ  การนำเสนอวิธีปฎิบัติที่ดี( BRSTPRACTICE )การจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสนับสนุนเยาวชนและสถานที่ในการฝึกอบรมตามโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและทีมงานฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน  2555  เวลา 15.00 น.  อสม.บ้านแม่ตาวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ประกอบด้วยนายทวี  เนียมทัง  (ประธานอสม.บ้านแม่ตาวใต้) พร้อมด้วย นางรัชนี  ทิหวาย  นางบุญยัง  เมืองใจ  และนายภิรมย์  ทิหวาย  (แพทย์ประจำตำบลแม่ตาว) ได้มาพ่นหมกควันกำจัดยุงลายในอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้แก่นักเรียน  โดยมีผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการพ่นหมอกควันในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 1, 2 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดย นายสมพงษ์    ฟั่นสาย และคณะครูในโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน นายเชาวลิต    บัวผัน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในการเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555   และเวลาที่รอคอยก็มาถึงวันสุดท้ายเป็นฟุตบอลระหว่างคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)ร่วมกับทหารที่ดูแลหมู่บ้านเปิงเคลิ่งแข่งกับชาวบ้านหมู่บ้านเปิงเคลิ่งซึ่งนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง

                 โดย ธุรการโรงเรียน

วันที่  5 - 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555   นายยุทธชัย   ศรีโมรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ไ ด้มีความยินดีที่คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาพยาบาลในครั้งต่อไปนี้ ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ภาพ/ข่าว : โดย...วิริยา  พยอม

ศน.สุเทพ คำปาสังข์ ,ศน.ประนอม แก้วมา และศน.อินทิรา ประดับชัย คณะศึกษานิเทศจาก สพป.ตากเขต2 ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ โดย ได้ให้คำแนะนำและชี้แจงในเรื่อง การประกันคุณภาพภายใน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน การเขียนบันทึกหลังแผนการสอน แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต โดยมี  ผอ.ยุทธชัย  ศรีโมรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ เข ้าร่วมรับฟังคำแนะนำต่างๆในการต รวจเยี่ยมและออกนิเทศโรงเรียนใน ครั้งนี้และจะนำผลการนิเทศไปปรั บปรุงและดำเนินการต่อไป 
 
ภาพ/ข่าว : วิริยา  พยอม
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่และพนักงานจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด ที่มาถ่ายทำประวัติและการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของเด็กหญิงนิรมล ม่วงปาอินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้รับทุนเยาวชนดีเด่นผาแดงประจำปี  2555 ซึ่งมีคุณครูนิตยา  อุ่นใจ  เป็นครูที่ปรึกษา และทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผาแดงฯยังได้เยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ห้องอาเซียน และชมบริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น 1. การรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร  2.นโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพการแจกอุปกรณ์การเรียน  3. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2   4.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5.การสอบ nt, o-net 6. นโยบายแท็ปเลตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน 
เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2555  นายประกาศิตคำสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ได้ไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกรงานทอดกฐิน  ประจำปี  2555  ณ  วัดดอนมูล  ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด  จ. ตาก  โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์  เกียรติสุรนันท์  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธาน  มีนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเลขาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธาน  พร้อมด้วยนายปรีชา  ใจเพชร  นายอำเภอแม่สอด  นายก อบต.พระธาตุผาแดงและชาวบ้านมาร่วมอย่างคับคั่ง
ในวันจันทร์ที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๑.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านแม่สละ โดยผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ  และคณะครู  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เพื่อชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯโรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าวโดย  คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ ได้รับทุนการศึกษากิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด คือเด็กหญิงอินทิรา นามตำตา  ทั้งนี้นักเรียนได้เขียนเรียงความแสดงความขอบคุณนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ที่ให้ความกรุณามอบทุนดังกล่าว
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 นางภัคธินี  ทองนพคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมประเพณีการออกพรรษา ณ วัดบ้านหมื่นฤาชัย นักเรียนคณะครูได้ร่วมกับชาวบ้านหมื่นฤาชัยและชาวบ้านเซะบาโบ ได้ร่วมกันตักบาตรเทโว พระสงฆ์จำนวน30 รูป หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ในวันศุกร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  ถึง  ๑๕.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านแม่สละ โดยผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ  คุณครูศักดิ์พงษ์  พิรักษา  คณะครู  นักเรียน  และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านแม่สละร่วมกิจกรรมแห่ผ้ากฐินกับชุมชน  ชาวบ้าน  ณ  บริเวณหมู่ที่  ๓  บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
 ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯโรงเรียนบ้านแม่สละ
 ข่าวโดย  คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
 


2 พฤศจิกายน 2555  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย  ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา ครูกาญจนา  เหล่ามา  ครูวิโรจน์  คำน่าน ครูภัทราภรณ์  ยอดบุญยืน และครูกิตญดา  ปวงละคร  ได้ร่วมกันนำนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้อนุญาตไปทัศนศึกษานอกสถานที่  โดยการไปไหว้พระ 3 วัด เรียนรู้3 แหล่งเรียนรู้  ใน 2 อำเภอ  คือไปไหว้พระทุทธรูปหินอ่อนวัดดอนแก้ว  อำเภอแม่ระมาด  ไหว้พระพุทธรูปและสังขารหลวงพ่อครูบากัญไชย วัดมาตานุสร  ไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจวัดไทยสามัคคี  ไปแหล่งเรียนรู้เขื่อนทดน้ำบ้านโกกโก่ แหล่งเรียนรู้บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา และไปแหล่งเรียนรู้พร้อมกราบสักการะองค์รูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  1 เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ และ 5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิายน 2555 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 มีทั้งหมด 4 สีคือ แดง ฟ้า เหลือง เขียว โดยมีการแข่งขันหลาย
ประเภทด้วยกัน เช่น ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง วิ่งกระสอบ เป็นต้น และมีคณะกรรมการสถานศึกษา และชาวบ้านให้ความสนใจมาชมอย่างคึกคัก
(ข่าว,ภาพ: ครูนิ่ม)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล นำโดยนายวีระ มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีนายบุญฤทธิ์ เทศกาล และนางโสภา สุขวิทยาภรณ์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมชี้แจงนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสอบ nt, o-net และนโยบายแท็ปเลตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว โดยนายนิคม หล้าอุป เจ้าหน้าที่ธุรการ
ในเช้าวันพุธที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2    ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ ร่วมกับ  ชุมชนชาวบ้าน  ที่วัดบ้านรวมไทยพัฒนา7  ตำบลรวมไทยพัฒนา  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก
30 ตุลาคม 2555  เวลา  19.00 - 21.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมงานศพท่านพระครูโสภิตธรรมประภาส  (อดีตเจ้าอาวาสวัดเชตพน)  ณ ศาลาวัดเชตพน  หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยได้นำนักเรียนของโรงเรียนที่มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญกุศล  และบริการคณะศรัทธาญาติโยมที่ไปร่วมพิธี  ทั้งน ี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ร่วมพิธีศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการให้เกิดความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคณธรรมจริยธรรมต่อไป
30 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้เข้าร่วมประชุม แกนนำชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ตาว  ในฐานะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลแม่ตาว  และสถานศึกษาในตำบลแม่ตาวต่อไป
ในวันพุธที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  น.  โรงเรียนบ้านแม่สละนำโดย คุณครูธิดารัตน์  กานำ  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คณะครู  และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา  เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้อและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ต่อไป
 
ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ  โรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าวโดย   คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน   
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนระดับทอง กลุ่มสาระศิลปะ รายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62
 
ภาพ/ข่าว  กอบกาญจน์  ธัชเศวต
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์    ฟั่นสายและคณะครูในโรงเรียน ได้มีการจัดกิจกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปฐมวัย  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเปิงเคลิ่งเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปิงเคลิ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้                 โดย : ธุรการโรงเรียน
ในเช้าวันพุธที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๖.๐๐ น.  ถึง  ๐๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านแม่สละนำโดย ผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ คณะครู  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทโวโรหณะ ร่วมกับ  ชุมชน  ชาวบ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
 
ภาพ/ข่าว  คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  5  นำโดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจษฎา ชิ้นหนึ่ง  รองผุ้อำนวยการ นายสุวิทย์  นกเที่ยง  คณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา  30  ต.ค. 55  จากนั้นตอนเย็นมีกิจกรรมทำวัตรเย็นร่วมกัน  งานนี้ได้บุญกันถ้วนหน้าทุกคน
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ได้เป็นตัวแทน สพป.ตาก เขต 2  โดย ผอ.เผดิมชัย บุญชู และ รองสุทัศน์ ศรีดาเดช ให้การสนับสนุน แอโรบิคมวยไทย , แอโรบิค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. และ มหกรรมวิชาการ
วันที่ 21 ตุลาคม 2555 นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2555  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารครั้งที่ 5  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 โรงเรียนบ้านน้ำดิบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินัย   หนุ่มคำ คณะครูนักเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับคณะการตรวจติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2555  นำโดยนายถนัด ขวัญนิมิตร ประธานคณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพข่าว  วิชา   ใจแก้วทิ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจนเพิ่มมาตราฐานทางกีฬาให้สูงขึ้น 
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)ซึ่งบริหารงานโดย นายสมพงษ์  ฟั่นสาย ได้รับโต๊ะเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) และอุปกรณ์ประกอบการเล่นกับ ครอบครัวของนางกัญญาณัฐ  ต้นโรจนไพศาล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณครอบครัวของนางกัญญาณัฐ  ต้นโรจนไพศาล มา ณ ที่นี้ และหลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้มอบขนมที่ได้รับมาจากมูลนิธิ ccf. ให้แก่เด็กนักเรียน โดย : ธุรการโรงเรียน
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันปิยมหาราช โดยนายวิมุต จันเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละทะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะหละทะ 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านปะหละทะ  
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)ซึ่งบริหารงานโดย นายสมพงษ์  ฟั่นสาย ได้ส่ง ตัวแทนโครงการมูลนิธิ ccf. คือด.ญ.สุวิมล  สมดี  และ ด.ญ. สุดาภรณ์  คงฉลวยวนา และครูผู้ควบคุม ๑ คน  เข้าร่วมโครงการ “เปิดโลก อัจฉริยะ” ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยมูลนิธิ ccf. ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการอ่านหนังสือและการจัดทำโครงการที่เอาหนังสือเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบเรื่องที่เรากระทำการสอนนั้นๆ  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนมูลนิธิแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และกิจกรรมโครงการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด กรุงเทพมหานครฯ
นายเจษฎา  ชิ้นหนึ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  ๕  พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากร  เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕   หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และพระบรมรูปทรงม้า  รัชกาลที่ 5  ณ ลานเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕   นายยุทธชัย   ศรีโมรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรอผาโด้  พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ซึ่งมีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างมากมายกว่าทุกปีที่ผ่านมา
 
ภาพ /ข่าว โดย.... วิริยา  พยอม
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดย นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมงานวันปิยะมหาราช  23 ตุลาคม  2555 ของอำเภอแม่สอด  โดยถวายพวงมาลาเพื่อสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช  รัชกาลที่ 5  ณ  บริเวณหน้าพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ได้รับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ( Tablet ) จาก สพฐ.
และได้ทำการตรวจสอบและทดลองให้ระบบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน โดยคณะครูโรงเรียบ้านร่มเกล้า 4 เป็นที่เรียบร้อย
มีจุดบกพร่อง 1 เครื่อง และจะจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการใช้งานและให้ทราบอีกครั้ง
 
                                                       ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
                                                                       สมเกียรติ โทอ่อน

วันที่ 23 ตุลาคม 2555  นางอัมพร ศิริขวัญ  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ได้มอบหมายให้ นายประมวลรัฐ  พันธุเขตต์การณ์, นางชื่นชม  นาเถิน, นายณัฐพล  วิเศษ  และนางธนิษฐา  ละน้อย  เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ ลานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด  ซึ่งมีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างมากมายกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว...โดย  ครูชื่นชม  นาเถิน

ในวันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕    เวลา ๐๘.๐๐  น. ถึง ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านแม่สละ  นำโดย ผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สละ  ได้เข้าร่วมราชพิธีวางพวงมาลา  เนื่องใน  "วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ "
  ณ   ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง    จังหวัดตาก    อย่างพร้อมเพียงกัน 
 
ภาพ/ข่าว   คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์   ยาโนยะ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธี "วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ " โดยนำนักเรียนถวายบังคมต่อหน้าพระพักต์พระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อให้ข้าราชการครูฯ และนักเรียนของโรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อาทิเช่น ทรงเลิกทาส , ทรงให้มีการศึกษา , ทรงให้มีการไฟฟ้า , ทรางให้มีการประปา , ทรงให้มีการรถไฟ และทรงให้มีการไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น
๒. เพือให้ข้าราชการครูฯและนักเรียนของโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
ภาพ/ข่าว   นางพัชนี  จรรยา  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๕ : โรงเรียนบ้นแม่ตาวใต้ โดยการสนับสนุนของ ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ ครูกิตญดา ปวงละคร และครูกรวรรณ  ชัยรัตน์  (ครูเกษียณก่อนกำหนดฯ และสมัครปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอนของโรงเรียน) นำตัวแทนนักเรียนที่มีความสมัครใจและที่ผู้ปกครองสมัครใจไปเข้าร่วมการแข่งขันประกวด Nisan star stage 2012 ของบริษัทสยามนิสสันแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่การเต้นประกอบเพลง และการร้องเพลงพร้อมแด๊นซ์เซอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร , เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย , เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ , เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมความสนใจและความสามารถของนักเรียน
การเต้นประกอบเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้แสดงประกอบด้วย
๑.) ด.ญ.จิราวรรณ  สาริโท  ๒.) ด.ญ.บุรีรัตน์  อุประ  ๓.) ด.ญ.ชมพูนุช  อุตุมูล  ๔.) ด.ญ.ธรรญพร   มนรัตน์  ๕.) ด.ญ.พัทธ์ธีรา  ออมใจ  ๖.)ด.ญ.ศศิวิมล   อุตมูล  และ ๗.) ด..ชลธิชา   ใจเฮือน  ได้รับรางวัล จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  หักภาษี ร้อยละ ๕ คงเหลือ ๙,๕๐๐ บาท  ผู้ฝึกสอนและควบคุมดูแล

หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทางอำเภอพบพระได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน โดยใช้โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชาวบ้านหมื่นฤาชัยโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยบริการ จากหลายหน่วยงาน ซึ่งชาวบ้านก็ได้ให้ความสนใจและเข้าใช้บริการกันอย่างทั่วถึง

วันที่ 18 ตุลาคม 2555  นางอัมพร ศิริขวัญ  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ได้มอบหมายให้ครูชื่นชม  นาเถิน  และครูเจตสุดา  โกสิยาภรณ์  นำนักเรียนชั้น ม.1  จำนวน 14 คน เข้าร่วมงานมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพช่องปาก “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” ที่โรงพยาบาลแม่สอด   ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้ทั้งความรู้และความบันเทิง  นักเรียนสนุกสนานกับการเล่นเกม  และตอบคำถามความรู้เรื่องทันตสุขภาพ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย

ภาพ:ข่าว  โดย  ครูชื่นชม  นาเถิน

วันที่ ๑๘   ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐๐ - ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ ครูพัชนี จรรยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ของโรงเรียน จำนวน ๑๕ คน ไปเข้าร่วมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากถวายสมเด็จย่า ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ตามหนังสือ โรงพยาบาลแม่สอด ที่ ตก ๐๐๒๗.๒๒๒/ว๙๓๙๖  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก ,  และทักษะในการดูแลสุขภาพข่องปาก ให้แก่นักเรียนที่นำปเข้าร่วมมหกรรมฯ
ภาพ/ข่าว นางพัชนี จรรยา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26-27 กันยายน 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ รวมไทย 3 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2555
เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาร่วมเป็นเกียรติ
ในการแข่งขันกีฬาสีฯ ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 ทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ ระดับกุล่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน ประจำปี 2555
22 - 23  กันยายน 2555 กลุ่มโรงเรียนอำเภออุ้มผาง สังกัด สพป.ตากเขต 2 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาก ารศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดั บกลุ่มอุ้มผาง  ประจำปีการศึ กษา 2555 
โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมในการแข่งขัน โรงเรียนบ้านไม้กะพงได้เข้าร่วมการแข่งขัน และส่งตัวแทนเข้าร่วมกา รแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
โรงเรียนแม่สอดผอ.วิมล แปงติ๊บและคณะครูสอนชั้น ป. 1 ทำข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน เกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา หรือเท็บแล็ต ผู้ปกครองเห็นชอบตามที่ทางโรงเรียนทำข้อตกลงไว้
วันที่ 24 กันยายน 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียน
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
วันที่ 17 กันยายน 2555 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ ได้มาประเมินการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 นโดย จ.ส.ท. ศักดิ์ศนัย พฤกษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ให้การต้อนรับคณะประเมิน การประเมินในครั้งนี้มีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 10 องคประกอบ ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ภาพ/ข่าวธุรการโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ โรงพยาบาลพบพระ
เข้ามาตรวจประเมินเพื่อยืนยันโรงเรียนส่งเสริมสุขาภาพระดับทองขอ.โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
http://www.pkm-edu.com
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ศน. อำไพ มาศศิริทรัพย์ และ ศน.
อุทัยวรรณ มรรคประเสริฐ
มาตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
เพื่อรองรับการประเมินรอบ ๓ ของ สมศ.

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
http://www.pkm-edu.com
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต
รักแก้ว รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง และคณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔
ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มช่องแคบ-คีรีราษฎร์
ไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จำนวน ๒๙ รายการ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
http://www.pkm-edu.com
22 กันยายน 2555 กลุ่มโรงเรียนอำเภออุ้มผาง สังกัด สพป.ตากเขต 2 ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาก ารศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดั บกลุ่มอุ้มผาง ประจำปีการศึ กษา 2555
โดยมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมในการแข่งขัน โรงเรียนบ้านไม้กะพงได้เข้าร่วมการแข่งขัน และส่งตัวแทนเข้าร่วมกา รแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ทางกลุ่มโรงเรียนในอำเภออุ้มผางซึ่งนำโดยนายสวัสดิ์ เขียวชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภออุ้มผางและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลวงได้ จัดการแข่งขันวิชาการกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่มวันที่ ๒๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางโดยทำการเปิดงานการแข่งขันโดยนายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในการแข่งขันครั้งนี้จะคัดเลือกนักเรียนไปร่วมการแข่งขันวิชาการในระดับเขต ซึ่งกิจกรรมนี้ทางคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ซึ่งบริหารงานโดย นายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนจำนวน ๑๑๖ คนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้ และทางโรงเรียนขอขอบคุณ นายสมนึก บุรีเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่พักแรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) เป็นเวลาสองคืนสามวัน

โดย : ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนอิสลามศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพทางด้านวิชาการ 2. ส่งเส ริมให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 3. ส่งเสริมนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในระดับโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป ซึ่ง ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีแขกผู้มีเกียรติเข้ารวมกิจกรรมดังกล่าว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายธุรการโรงเรียนอิสลามศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นำโดยผอ.วีระพล จันทบุตร ร่วมกับคณะครูชั้น ป.1 และผู้ปกครอง ร่วมกันประชุมชี้แจงการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ดำเนินการทำข้อตกลงในการนำไปใช้ของนักเรียนชั้นป.1 ตามนโยบายของรัฐาล
(ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน)
ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ โดยนายเฉลิม วงศ์ประเสริ็ฐและนายณัฐพล เตชะพลี เข้ารับการอบรมครูกลุ่มสูง รุ่นที่ 2 (Master teacher) วิชาคณิตศาสตร์ ณ.ศูนย์การอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาพ/ข่าว นายสกนธ์ บัวทอง
ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแม่สละร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่หละ ร่วมจัดนิทรรศการ "หมอฟันน้อย" โดยแกนนำนักเรียนชั้น ป.๓ ถึง ป.๖ เพื่อส่งเสริม ดูแลรักษา ทางด้านทันตสุขภาพอย่างถูกวิธี

ภาพ นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ โรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าว คุณครูปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน

ในระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแม่สละ นำโดยผู้อำนวยการวิเชษ
เย็นฉ่ำ คุณครูปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน และคุณครูกระฐิน อินอ๋อม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะ ชีวิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว คุณครูปินศิลป์ชัย นุ้ยเงิน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ประมาณเวลา ๐๙.๐๐ น. ทางกลุ่มโรงเรียนในอำเภออุ้มผางซึ่งนำโดยนายสวัสดิ์ เขียวชัย ประธานกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลวงได้จัดประชุมกรรมการการแข่งขันวิชาการกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่มวันที่ ๒๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ เพื่อที่จะคัดเลือกนักเรียนไปทำการแข่งขันวิชาการระดับเขต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการแต่ละโรงเรียนที่ทางกลุ่มได้แต่งตั้งคำสั่งให้เป็นกรรมการแข่งขันวิชาการกลุ่ม และกรรมการหนึ่งในนั้นได้มีคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ซึ่งบริหารงานโดย นายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมการประชุมในวันนั้น

 

โดย : ธุรการโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2555  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ได้จัดกิจกรรม  “บ้าน-โรงเรียน ผูกพัน รักษ์ทันตสุขภาพ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ตาว  ผอ.อัมพร ศิริขวัญ ผู้กล่าวรายงาน  นายกศรศักดิ์  ดวงมณี ผู้เปิดการอบรม   วิทยากรจากฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอด นำโดย ทพญ.ปานจิต ธรรมนิมิตร และคณะ  ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปกครองนักเรียน ป.1-6 และนักเรียนผู้นำส่งเสริมสุขภาพ  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสอนบุตรหลานได้

ภาพ/ข่าว...โดย ครูชื่นชม  นาเถิน

ในวันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสละได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเฝ้าระวังอุบัติภัย  โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนและเสี่ยงภัย  กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากทหารฐานปฏิบัติการแม่หละไทย  เป็นอย่างดี   
 
  ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ  โรงเรียนบ้านแม่สละ     
  ข่าวโดย   คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
ในวันเสาร์ที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านสละนำโดยผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ  คณะครู  และนักเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังนี้  คือ  เข้าร่วมการประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   และร่วมแสดงผลงานเด่นของโรงเรียน
การผลิต  "หน่อไม้อัดถุง"
 
ภาพ/ข่าว  คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน
 วันที่ 8 กันยายน  2555  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย ผอ.กรรณิการ์  สิทธิโสภณ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ูตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนแม่สอด โดยมีกิจกรรมการประกวดผลงานดีเด่นการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 6 กันายน 2555 โรงเรียนอิสลามศึกษา และชุมชนอิสลามแม่สอด  ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักวิชาการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการ การศึกษาที่ 12   ศึกษาดูงานแนวปรัชญาวิถีชีวิตของมุสลิมที่สมดุลและยั่งยืนในชุมชนอิสลามแม่สอด  และการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอิสลามศึกษา ประเภทสามัญควบคู่ศาสนา

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายธุรการโรงเรียนอิสลามศึกษา
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ  ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  โดยมี นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพบพระ เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๒๔ คน 
                                                                                                                                                                                                         ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน
ในวันจันทร์ที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น.  ผู้อำนวยการวิเชษ  เย็นฉ่ำ  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ร่วมประชุมชี้แจง  ทำข้อตกลงในการใช้แท็บเล็ต  และดำเนินการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐบาล  ต่อไป
 
ภาพโดย  นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ  โรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าวโดย   คุณครูปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน

31 สิงหาคม  2555   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย  ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ และครูพัชนี จรรยา  (ครูอนามัยโรงเรียน) ร่วมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ทำอย่างไรให้บุตรหลานมีทันตอนามัยดี”  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ  ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศรศักดิ์ ดวงมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว เป็นประธานพิธีเปิด  และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอด  นำโดย ทันตแพทย์หญิงปานจิต  ธรรมนิมิต และคณะ   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ตาว จำนวน 18,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้1. เพื่อลดปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟันของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนปฏิบัติตนในการแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อด้วยวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี 3. เพื่อฝึกทักษะและความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันให้ผู้ปกครองนำไปดูแลนักเรียนที่เป็นบุตรหลาน
4. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีสุขภาพปากและฟันดีถ้วนหน้า

 วันที่ 27 สิงหาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัดตาก    ซึ่ง ได้รางวัล คือ
                 1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม  
                      รางวัลชนะเลิศ  ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป  และเป็นตัวแทนจังหวัดตากแข่งระดับภาคที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
                 2. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ 
                                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   ระดับมัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา(ปวช.)
                                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง   ระดับประถมศึกษา
โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นางวารุณี  เทียนนาวา   นางสุวารี เข็มทอง  นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
และที่ปรึกษาพิเศษ  คือ นางอัมพร  ศิริขวัญ  นายนิ่ว  ใจยอด   นางวิไล  วิจินธนสาร
[ภาพ/ข่าว นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา]
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนชมรมธุรการโรงเรียนตาก เขต 2 ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิฯ รับเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามนโยบายรัฐบาล จบ ป.ตรี 15000 บาท
ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีท่าน สว.ตวง อันทะไชย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือเรียกร้องสิทธิฯ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด
ภาพ/ข่าว  กอบกาญจน์ ธัชเศวต
              ประชาสัมพันธ์ชมรมธุรการโรงเรียนตาก เขต 2   
ท่าน ผอ. สมเกียรติ นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู สังกัด สพป.ตาก เขต 2  นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พลู
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษประเภทร่อนไกล และร่อนนาน
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม การประกวดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่พลู
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ได้จัดงานโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
โดยมี พ.ต.อ.วุฒิ วรรคาวิสันต์ ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

ช่วงกลางคืนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และช่วงเช้าของวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้เข้าร่วมพิธีประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเรียกว่า พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญ ลาขุ หรือพิธีลาเข่าไข่จือ ซึ่งพิธีนี้จัดทำทุกปีโดยสภาวัฒนธรรมตำบลเปิงเคลิ่ง ซึ่งพิธีการดังกล่าวนี้เป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยง  และในปี ๒๕๕๕ นี้ทางบ้านเปิงเคลิ่งไดรับหน้าที่จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีต่อต่อไปไม่ให้สาปสูญ  ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้นำเสนอการรำของชาวกะเหรี่ยงที่ชื่อว่า “รำดง” โดยการรำดงนี้ได้ทำการรำในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ให้กับนายอำเภอ  นายกเทศมนตรีและชาวบ้านได้รับชมในลานวัดที่จัดพิธีดังกล่าว

                โดย ธุรการโรงเรียน

นายเฉลียว  วงษ์เคลือบ  และคณะผู้บริหารกลุ่มแม่กุ - มหาวัน  ได้ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ  นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดที่มาแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้าน  หมู่บ้านปูเต้อ  หมู่บ้านโกช่วย
และหมู่บ้านหนองน้ำเขียว    เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2555 ณ สำนักสงฆ์บ้าปูเต้อ

ภาพ นายวันโชค  แสนอินต๊ะ
ข่าว  นางสาวสุภาภรณ์  ฉ่วยนู

วันที่  28  สิงหาคม  2555  โรงเรียนบ้านปูเต้อ  นำโดยผอ.เฉลียว  วงษ์เคลือบได้ให้การต้อนรับคณะอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาออกหน่วยให้บริการกับประชนชน  ณ โรงเรียนบ้านปูเต้อ

วันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านปูเต้อเข้าชมนิทรรศการ และร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการ นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ และคณะครู จัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ซึ่ง ภายในกิจกรรม มีการเปิดวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และตอบปัญหาชิงรางวัล มีครู ผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ภาพ/ข่าว ครูภูมินทร์ จิตแจ่มแจ้ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการ นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระถึงพระคุณแม่ และจัดพิธีถวายพระชียมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในกิจกรรม มีการแสดงของนักเรียน มอบเกียรติบัตรของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศในด้านต่างๆ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 102 คน

ภาพ/ข่าว ครูภูมินทร์ จิตแจ่มแจ้ง

เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีกิจกรมนิทรรศการอาเซียนสู่สถานศึกษาขึ้น โดยให้นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ระดับชั้น ป.5 ถึง ระดับชั้น ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะครูประจำโรงเรียนร่วมกันจัดขึ้น

โดย : ธุรการโรงเรียน

ท่าน ผอ.สมเกียรติ นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่พลู ร่วมจัดกิจกรรม "เทิดไท้ ๘๐ พรรษา แม่ของแผ่นดิน แม่ผู้เป็นแบบอย่างสตรีไทย ๒๕๕๕" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางมื่อเจ คีรีไพบูลย์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าว มีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และสตรีเยาวชนดีเด่น และพิธีกราบแม่ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากนักเรียนและคณะครู
ท่าน ผอ. สมเกียรติ นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู นำทีมคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัย ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตัวเองให้ห่างจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจากหน่วยงานใกล้เคียงมาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน

เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีกิจกรรมงาน วัน 12 สิงหา มหาราชินี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญแม่ของนักเรียนมาร่วมงานและได้มากันอย่างมากมาย

โดย : ธุรการโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พลู ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ใต้อาคารประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่พลู
ท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ นารีรักษ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พลู จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และดำรงรักษาประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้
ท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ นารีรักษ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่พลูได้จัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้น แบบการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้รับความมือจากหน่วยงานใกล้เคียง และชุมชนอย่างดี
เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา
ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแคบ ได้ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบ้านช่องแคบ หมู่ ๑ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาพ/ข่าวโดย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่   http://www.chschool.ac.th/

วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
โรงเรียนบ้านช่องแคบ นำโดย ผอ.สุรชัย คล้ายแก้ว ,ครูสุวรรณีย์ ทองเกตุ และคณะครูได้จัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุม ๓ เสาหลัก

ภาพ/ข่าวโดย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่   http://www.chschool.ac.th/

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านช่องแคบ นำโดย ผอ.สุรชัย คล้ายแก้ว คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ   ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรัก   ความกตัญญู   พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในพระคุณของแม่และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพ/ข่าวโดย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่   http://www.chschool.ac.th/

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดยท่าน จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ พร้อมคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และพิธีไหว้แม่ เรียกน้ำตาจากคุณแม่ที่เข้าร่วมงานกัน ชมภาพบรรยากาศในงานวันแม่เพิ่มเติม http://www.pamaiutid4.ac.th/mother2555/index.html#
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมสลิดหลวงวิทยา นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
พร้อม คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชมนพรรษา ๘๐ พรรษา
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ นำโดย ผอ.อัมพร ศิริขวัญ พร้อมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี จัดกิจกรรมถวายพระพร และจุดเทียนชัย พร้อมร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา การแสดงของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลแม่ตาว และของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ฯ ๓ ชุดการแสดง และมอบดอกมะลิให้แม่ของนักเรียนเพื่อแสดงความรักระหว่างลูกกับแม่ เป็นต้น [ ภาพ/ข่าว : นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา ]
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านธงชัยได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายสมจิตร์ น้อยราช
รักษาราชการแทน ผอ. เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ปีนี้
ทางโรงเรียนบ้านธงชัยได้จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับวันแม่
ในปีนี้ยังคงความประทับใจให้กับผู้ปกครองไม่ต่างจากปีที่แล้ว เรียกน้ำตาจากคุณแม่ที่เข้าร่วมงานกันอีกปี
จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันระหว่างคุณแม่กับลูกๆ
ภาพ/ข่าว พระฤๅษี
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ทีมงาน ลำเนาไพร ออฟโรด ยูนิตี้ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
มอบให้โรงเรียนบ้านธงชัย สาขาบ้านล่าง โดยมี ผอ.ทวีศักดิ์ กาศอุดม และคณะครูะโรงเรียนบ้านธงชัยให้การ
ตอนรับเป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว พระฤๅษี
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
บริษัท แอดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มอบรองเท้าสำหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านธงชัย
เป็นมูลค่า ๒๐,๐๐๘ บาท โดย ผอ.ทวีศักดิ์ กาศอุดม เป็นผู้รับมอบและให้การตอนรับเป็นอย่างดี
โรงเรียนบ้านแม่สละนำโดยผู้อำนวยการวิเชษ เย็นฉ่ำ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สละ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อย่างพร้อมเพียงกัน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ผอ.อัมพร ศิริขวัญ พร้อมกับคณะครูนักเรียน ร่วมกันจัดเทียนจำนำพรรษาตามเทศกาล วันเข้าพรรษา ไปถวายวัดในตำบลแม่ตาว พร้อมกับเทศบาลแม่ตาว นักเรียนร่วมกับชาวแม่ตาว ได้แก่วัดแม่ตาว วัดดอนแก้ว วัดศรีเกิด วัดเชตุพน วัดดอย เป็นต้น [ ภาพ/ข่าว : นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา ]
โรงพยาบาลแม่สอดได้ให้บริการตรวจเลือดให้กับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๒ และวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เพื่อตรวจหาสารที่เป็นอันตรายที่อยู่ในร่างกายของนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ผอ.อัมพร ศิริขวัญ พร้อมกับครูงานอนามัยโรงเรียนให้การตอนรับและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล [ ภาพ/ข่าว : นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา ]
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ โดย ผอ.อัมพร ศิริขวัญพร้อมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ ด้าน ๑๗ องค์ประกอบ ๖๒ ตัวชี้วัด นำโดย ผอ.วิมล แปงติ๊บ พร้อมคณะกรรมการอีก ๔ ท่าน ได้คำชี้แนะและเพิ่มเติมซึ่งโรงเรียนน้อมรับและพร้อมนำไปปฏิบัติ [ ภาพ/ข่าว : นายชัยวัฒน์ เทียนนาวา ]
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้นำโดย นายยุทธชัย ศรีโมรา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ได้จัดกิจกรรมวันเปิดโลกอาเซียน โดยใช้ชื่องาน ว่า " ปด.ก้าวไกลใส่ใจอาเซียน " ปีการศึกษา 2555 ซึ่งในงานมีกิจกรรมหลายประเภท เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเดินแฟชั้นชุดประจำชาติในกลุ่มอาเซียน การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน เป็นต้น วิริยา พยอม (ภาพ/ข่าว)
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 นายสวิง จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเปิดโลกอาเซียน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดการร้องเพลง การแสดงของนักเรียนแต่ระดับชั้น การวาดภาพอาเซียน การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาพม่า ประกวดการแต่งกายจากหนังสือพิมพ์ การชมวีดีทัศน์เรื่องอาเซียน การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ผอ.วิมล แปงติ๊บ รองผอ.อุทัย ใจกองคำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจัดถวาย พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยได้รับเกียรติจากนายศิลป์ชัย ปวงละคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาประธานเปิดงานมีชมรมผู้ปกครอง ผู้ปกครองร่วมงาน ชมการแสดงของนักเรียนและทำบูญตักบาตรแม่กับลูกร่วมกัน
วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนแม่สอดทำพิธียกเสาเอกอาคารเรียนแบบ 318ล/38 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณ 17,265,000 บาท จัดสร้างโดย บริษัท วี วาย เค คอนสตั๊กชั่น เวลาการก่อสร้าง 420 วัน โดยได้รับเกียรติจากนายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เป็นประธานและมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรม
วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 โรงเรียนแม่สอด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วฝาย โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ชุมชนบ้านห้วฝาย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุผาแดง โดยนำคณะครูนักเรียนจำนวน 150 คน
วันท่ี8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนแม่สอดร่วมกับชุมชนและจังหวัดตากจัดงานกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์รวม พลังปกป้องสถาบัน มีศาสนาต่าง ๆเช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพารหณ์ -ฮินดู และศาสนาซิกซ์ เข้าร่วมโรงเรียนแม่สอดนำคณะครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 100 คน แต่งชุดพารหณ์-ฮินดู ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบาลนครแม่สอด
วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555 นายสวิง จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
เพื่อรำลึกถึงพระ คุณแม่ ที่มีต่อลูก ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น การร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงค่าน้ำนม การรำถวายพระพร การประกวดการร้องเพลง การประกวดการเรียงความ การวาดรูป การมอบรางวัลให้แม่ดีเด่นประจำปี การมอบดอกมะลิให้แก่แม่ เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นำโดย ผอ.กรรณิการ์ สิทธิโสภณ พร้อมครูและนักเรียน ร่วมกันจัดงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 เนื่องด้วย วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติ แม่ และความเป็นแม่
วัน 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยรวมัฒนา 6 นำโดย ผอ.กรรณิการ์ สิทธิโสภณ พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมแข่งขัน Best practice
ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 และได้รับรางวัลชนะเลิศ
9-10 สิงหาคม 2555 นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมEnglish Days Camp โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรชาวต่างประเทศ มาให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน และการแสดงของคณะวิทยากรชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ นักเรียนเกิดทักษะความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ การสนทนา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียนร้อย สนุกสนานกันทั้งครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นำโดย ผอ.วีระพล จันทบุตร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการมอบดอกมะลิและให้ลูกไหว้แม่ของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของพระคุณของผู้เป็นแม่ (ภาพและข่าว ธุรการโรงเรียน)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นำโดย ผอ.วีระพล จันทบุตร จัดกิจกรรมวันเปิดโลกอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 โดยผ่านทางการทำกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา วาดภาพระบายสี แต่งกายประจำชาติ (ภาพและข่าว ธุรการโรงเรียน)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียน โดยมีกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้านของนักเรียน วีดีทัศน์การแสดง ๑๐ ประเทศอาเซียน นิทรรศการข้อมูลแต่ละประเทศในอาเซียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นายศรศักดิ์ ดวงมณี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ ในเขตบริการของโรงเรียนและผู้ปกครอง เยี่ยมชมนิทรรศการ
ภาพ/ข่าว นางพัชนี จรรยา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น โรงเรียนบ้านแม่สละนำโดยผู้อำนวยการวิเชษ เย็นฉ่ำ ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สละ พร้อมด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ทหาร และส่วนราชการอื่นๆ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่สละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นไปอย่างพร้อมเพียงกัน

ภาพโดย นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ บ้านแม่สละ ข่าวโดย คุณครูปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านไม้กะพง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึ กษา 2555 เพื่อถวายพระพร เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
โดยมีกิจกรรม คือการแสดงผลงานทางวิชาการการ แข่งขัน คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี และประดิษฐ์การ์ดอวยพร, การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหา รแห้งแก่พระสงฆ์ , การแสดงของนักเรียนและมีการ การมอบทุนการศึกษาและทำพิธีไหว้แม่เพื่อแสด งความรักของลูกที่มีต่อมารดา
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรม "วันเปิดโลกอาเซียน" ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการเปิดวีดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และตอบปัญหาชิงรางวัล นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
นางวนัสนันท์ ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการนำเสนอนวัตกรรมในการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๒ - ๕ สิงหาคม ๕๕ ที่ผ่านมา ฯ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นางพัชร เชื้อยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดป่าคาเก่า หมู่ 12 โดยได้มีการฟ้อนของนักเรียนนำขบวนไปด้วย ชาวบ้านบริเวณนั้นต่างให้ความสนใจดูกันตลอดทาง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นางพัชร เชื้อยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดป่าคาเก่า หมู่ 12 โดยได้มีการฟ้อนของนักเรียนนำขบวนไปด้วย ชาวบ้านบริเวณนั้นต่างให้ความสนใจดูกันตลอดทาง
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ โดยจ่าสิบโทศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้จัดการประกวดคัดเลือกผลงานคัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี
( Best Practices ) เศรษฐกิจพอเพียงและการประกวดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ” สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และนำคุณธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดผู้อื่นได้ ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน
โรงพยาบาลอำเภออุ้มผางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จันได้ให้บริการฉีด วัคซีนโรคหัดเยอรมันและตรวจสุขภาพฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกล้อทอ วันที่ 8 สิงหาคม 2555
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วม แแข่งขันตอบปัญหา กฎหมาย เนื่องในวันรพี ของศาลจังหวัดแม่สอด ปรากฎว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติจากหน่วยมาลาเรีย ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ให้การอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคมาลาเรียให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จากนั้นคณะผู้ให้ความรู้ได้ตรวจเลืดเพื่อค้นหาเชื้อไข้มาลาเรียให้กับนักเรียน

รายงานวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดย : ธุรการโรงเรียน

12 ก.ค. 55 ขอแสดงความยินดีกับ นางมยุรี เรือนมา ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศาโรงเรียนบ้านปูแป้ เข้ารับมอบโล่รางวัล "โรงเรียนต้นแบบดีเด่นยุวเกษตรกรในดรงเรียน " โรงเรียนต้นแบบวิถีชีวิตเศณษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 จาก รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณืการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19 ก.ค. 55 ขอแสดงความยินดีกับนางมยุรี เรือนมา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปูแป้ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เชิดชุเกียรติ "ครูสอนดี" ประจำปี 2555 จาก สสค. ณ โรงแรมเวียงตาก 2
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 - ม.3 ไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดและสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนได้แก่ วัดเชตพน วัดศรีบุญเรือง และสำนักสงฆ์ดอยพระธาตุบ้านแม่ตาวสันแป่ อันเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ณ สตูดิโอสตาร์เคเบิ้ล ที.วี. จำกัด ตามที่ได้รับเกียรติรับเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรจากทางบริษัทสตาร์เคเบิ้ล ที.วี. จำกัด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยท่าน ผอ.เฉลียว วงษ์เคลือบ และคณะครูโรงเรียนบ้านปูเต้อได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม ศึกษาปีที่3ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 ณ วัดบ้านปูเต้อโดยทางโรงเรียนบ้านปูเต้อได้นำขบวนเทียนแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและให้ประชาชนได้ ร่วมกันทำบุญในการถวายเทียนในครั้งนี้ด้วย

ภาพโดย: วันโชค แสนอินต๊ะ
ข่าวโดย: สุภาพร ฉ่วยนู
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้กะพงนำโดย ผอ.สุมาลี ใจรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 ณ สำนักสงฆ์บ้านตะเป่อพู เพื่อปฎิบัติและดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม
และร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้ดำรงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป
ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแม่สละ นำโดยผู้อำนวยการวิเชษ เย็นฉ่ำ คณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาดูงงานของทั้ง ๒ โรงเรียนครั้งนี้ไปพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนบ้านแม่สละต่อไป


ภาพ/ข่าวโดย คุณครูปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแม่สละ นำโดยผู้อำนวยการวิเชษ เย็นฉ่ำ คณะครู นักเรียน ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ และประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่หละ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะนำเทียนที่แห่ดังกล่าวถวายให้แก่พระภิษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดแม่หละไทย ต่อไป

ภาพโดย นักเรียนชุมนุมคนโสตฯ โรงเรียนบ้านแม่สละ
ข่าวโดย คุณครูปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งในหมู่บ้านบ้านเปิงเคลิ่งได้มีวัดอยู่สองวัดด้วยกัน ทางโรงเรียนได้จัดเทียนที่หล่อจำนวนสองแท่ง ในกิจกรรมครั้งนี้ท่านผู้บริหารได้ติดภารกิจในการเปิดงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดขึ้นในตัวอำเภออุ้มผางจึงมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ หารวันนารักษาราชการแทนเป็นตัวแทนถวายแทนในปีนี้

โดย : ธุรการโรงเรียน ราย งานเมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำโดย ผอ. สุเนต รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์
คงทอง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
และเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรา
โดยผ่านกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดโครงงาน
ประกวดการท่องบทอาขยาย/ทำนองเสนาะ ประกวดแต่งคำประพันธ์
ประกวดคัดลายมือและการอ่านออกเสียง และกิจกรรมการโต้วาที

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
ภาพ/ข่าว โดย ครูเอนก รอดสการ
http://www.pkm-edu.com
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียยนรวมไทยพัฒนา 3 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการ นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยเริ่มแห่เทียนจากสำนักงานองค์การปริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ไปยังสำนักสงฆ์ ปฏิบัติธรรม กม.42


ภาพ/ข่าว ครูภูมินทร์ จิตแจ่มแจ้ง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการ นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ และคณะครู จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามภาพ/ข่าว ครูภูมินทร์ จิตแจ่มแจ้ง
โรงเรียยนรวมไทยพัฒนา 3 นายเดชา แสงท้าว ผู้อำนวยการ นางจันยา วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ และคณะครู ประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสถานีอนามัยบ้านชิบาโบ มาให้บริการฉีดวัคซีนบาดทะยัก หัดเยอรมัน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555


ภาพ/ข่าว ครูภูมินทร์ จิตแจ่มแจ้ง
ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2555 นำโดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนแห่เทียนโดยเริ่มต้นที่โรงเรียน เดินขบวนไปรอบๆหมู่บ้านและนำเทียนไปถวายที่วัดเจดีย์โคะ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นายอลงกรณ์ ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
ได้เดินทางไปรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย ณ ตืก SVOA กรุงเทพ ฯ
โดยมีคุณ แจ็ค มินทร์ ผู้บริหารให้เกียรติมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง

ภาพ/ข่าว...เตือนใจ ทาหว่างกัน

วัน ที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา โดยนำไปถวาย สำนักสงฆ์ พัฒนาเจริญจิต ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ร่วมหน่วยงานราชการต่างและ อ.บ.ต.คีรีราษฎร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยร่วมตกแต่งเทียนพรรรษา และ นำเทียนประจำพรรษาไปถวายสำนักสงฆ์เจริญธรรมพัฒนาจิต ได้รับบุญกันไปอย่างถ้วนหน้า (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านปูเต้อนำโดย นายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ทางโรงเรียนบ้านปูเต้อโด้มีกิจกรรมหลาย ๆ ประเภท เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงละคร ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เป็นต้น
ภาพ นายวันโชค แสนอินต๊ะ
ข่าว นางสาวสุภาภรณ์ ฉ่วยนู
เมื่อวันที่ 31 กรกฎคม 2555 กลุ่มแม่กุ - มหวัน ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
และการประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ณ โรงเรียนบ้านปูเต้อ

ภาพ : นายวันโชค แสนอินต๊ะ
ข่าว : นางสาวสุภาภรณ์ ฉ่วยนู
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านธงชัย โดย ผอ.ทวีศักดิ์ กาศอุดม และครูปิยะ ขันแข็ง ได้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕ (4 th INDABA,THAILAND 2012) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ครูชื่นชม นาเถิน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.อัมพร ศิริขวัญ ให้นำนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานเป็นกันเอง กับทีมวิทยากรที่น่ารักทุกท่าน...และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว โดย....ครูชื่นชม นาเถิน

วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ผอ.อัมพร ศิริขวัญได้มอบหมายให้ครูฝ่ายอนามัยและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งมาให้บริการตรวจหาสารตะกั่วและสารแคดเมียมในร่างกาย ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่มาให้บริการที่ดี และนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตรวจครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว : ครูชื่นชม นาเถิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 นำโดย ผอ.อัมพร ศิริขวัญ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันทำบุญจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาจำนวน 7 เล่ม ถวายวัดในเขตบริการจำนวน 7 วัด เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนทั่ว
ภาพ/ข่าว...โดย...ครูชื่นชม นาเถิน
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางโครงการพระราชดำริ ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำหอม ช่วยกันปลูกหญ้าแฝก ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม เพื่อสนอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลาย
ภาพ/ข่าว สุรชัย มาลารัตน์ ธุรการโรงเรียน
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายอนุศักดิ์ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม นำคณะครู นักเรียน และผู้นำในชุมชน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา และเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบ้านแพะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ภาพ/ข่าว สุรชัย มาลารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
1 สิงหาคม 2555 ท่านผู้อำนวยอดิศร บุญปาล นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ได้จัดพิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์และพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี 2555
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันต้อนรับ
แขกผู้มีเกรียติ ดังนี้ นายธเนศ เวศมหะ รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 2 นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย
โรงเรียนแม่สอด วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ผอ.วิมล แปงติ๊บ รองผอ.อุทัย ใจกองคำ คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกับท่ี่ว่าการอำเภอแม่สอด และองค์กรณ์อื่น จำนวน 1 6 แห่ง แห่เทียนจำนำพรรษารอบเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายอำเภอปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาและนำไปถวายวัดท่ีใกล้ โรงเรียนคือวัดชุมพลคีรี
วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ได้จัดงานวันภาษาไทยขึ้น โดยมีนางสุภิมล แสนสงสาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย เป็นประทาน
คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธี
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมา แต่พุทธกาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในปีนี้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ และโรงเรียนใกล้เคียงได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ สำนักสงฆ์เจริญธรรมพัฒนาจิต ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก /ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยการนำของนายพิพัฒน์ แสงอ่อน และนางสาวจันทนา เกษนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและลูกจ้างไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ที่โรงเรียนบ้านดงซ่อม อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินฯของคณะกรรมการ โดยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 และจะได้รับการประเมินภายในปีการศึกษา 2555 นี้ /ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายสวิง จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา นำคณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาบริเวณหมู่บ้านห้วยน้ำนัก
และได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดห้วยน้ำนัก ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
ประชาสัมพันธ์ ร.ร.ห้วยน้ำนักวิทยา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ได้ส่งคณะครูและตัวแทนนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมแข่งขัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย"
สนับสนุนเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ได้รับรางวัล ชนะเลิศดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง
2. โครงงานระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. โครงงานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจะต้องนำไปเสนอระดับเขตพื้นที่ต่อไป
ภาพ / ประชาสัมพันธ์... ครูภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ผอ.กรรณิการ์ สิทธิโสภณ พร้อมคณะครู นักเรียนและชาวบ้าน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษารอบหมู่บ้าน
เนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา
วันที่ 1 สิงหาคม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนำโดยผอ วีระพล จันทบุตร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลพบพระจัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

ประจำปี 2555 ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดีงามของท้องถิ่นที่ต้องร่วมกันธำรงไว้ให้คงอยู่คู่อนุชนรุ่นหลัง

(ภาพและข่าว ธุรการโรงเรียน)

ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ [ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ]
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กลุ่มโรงเรียนพะวอ - ด่านแม่ละเมา ดำเนินจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนขาวไทย สนับสนุนเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา โดยมี นายบุญเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตากเขต 2 เป็นประธานการเปิดงาน
ภาพข่าวงานธุรการ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 15.00 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุมอบรมนักเรียนและผู้ ปกครองนักเรียนระดับ ป.6 - ม.3 ของโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัย ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนได้เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมอบรมฯ ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ ทองพลับ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว) พระพรพล สุจีนโล (พระสงฆ์สำนักสงฆ์ดอยพระธาตุ หมู่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่) ดาบตำรวจวิ่ง หยองพิชัย (เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด) มีผู้เข้ารับการประชุมอบรมฯทั้งสิ้น 84 คน
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 นางพัชร เชื้อยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ได้มีความยินดีที่คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอพบพระได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ฟันในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาพยาบาลในครั้งต่อไปนี้ ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูจันทร์ทิพย์ พลายชุม และครูศิรอินทร์ ขันคำนันต๊ะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 กำกับเด็กนักเรียน
วันที่30 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของภาษาไทย และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย และหลักศิลาจารึก
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศเพื่อให้นักเรียนได้อ่านความรู้เพิ่มเติม การแสดงของแต่ละชั้น การอ่านร้อยแก้ว การอ่านทำนองเสนาะ การร้องเพลง
การตอบคำถาม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสาระมาก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ได้ไปศึกษาดูงานการประเมินเพื่อรับรองต้นเเบบโรงในฝันรุ้นที่ 3 ( โรงเรียนดีประจำอำเภอ ) ที่โรงเรียนบ้านดงช่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1
วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ผอ.อัมพร ศิริขวัญ พร้อมกับครูชัยวัฒน์ เทียนนาวา ครูสุวารี เข็มทอง และเด็กหญิงธัญวรัตน์ เพียรพนัสสัก เป็นตัวแทนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ไปรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ของบริษัท ซินเน็ค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการห้องสมุดไอที เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย ปีที่ 4 ณ โรงแรมท๊อปแลน จ.พิษณุโลก
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ นำโดย ผอ.วีระพล จันทบุตร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่ คู่ชาติไทยต่อไป (ภาพและข่าว ธุรการโรงเรียน)
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดงซ่อม อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเ ขต ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมพร้อมการประเมินโรงเรียนในฝันรอบที่ ๓ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านดงซ่อมเป็นอย่างดี
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชนบทได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนัก เรียนโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ โดยมี นายยุทธชัย ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิ ฯ (วิริยา พยอม ภาพ/ข่าว)