วันที่
เรื่อง
24 ธ.ค. 55 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)
24 ธ.ค. 55 รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ(เพิ่มเติม) 25 - 27 ธันวาคม 2555 ณ สพป.ตาก เขต 2 ผู้มีสิทธิ์ 1.ครูอัตราจ้างตามโครงการเงินกู้ (sp2) 2. ครูพี่เลี้ยง หรือ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คุณสมบัติครบถ้วน (รายละเอียด)
21 ธ.ค. 55 ให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวมาติดต่อขอรับบัตรประกันสังคม  ประจำปี 2556  ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
19 ธ.ค. 55

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 19 จำนวน 23 อัตรา (ประกาศ)

18 ธ.ค. 55

ประกาศ สพป.ตาก เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2 (ประกาศ)

เรียน  ผอ.รร. (เฉพาะ รร.ที่มีนักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัด) สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕" ให้ท่านทราบโดยทั่วกัน และขอให้โรงเรียนที่มีนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้จัดหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินได้ที่ สพม เขต ๓๘  ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
- บัญชีลงเวลาเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร และลงลายมือชื่อ ในแบบหลักฐานการจ่ายเงินวันละ ๑ แผ่น สำหรับครู เขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการตามจำนวนวันที่ได้รับจัดสรร
๒. สำหรับสถานที่พัก จ.นครสวรรค์ ได้จัดที่พักให้กับนักกีฬา จ.สุโขทัย และ จ.ตาก ที่โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย นครสวรรค์
๓. ขอให้โรงเรียนสนับสนุนงบ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและครูเพิ่มเติ่ม
(รายละเอียด)

เรื่อง ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ประกาศ)

 เรื่อง.... แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (หนังสือนำ) (แนวปฏิบัติ)
เรื่อง... การจัดสรรจำนวนนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (หนังสือนำ)
11 ธ.ค. 55 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบมารับเงินในการเดินทางไปร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62  ณ จังหวัดเชียงใหม่
* โดยมารับเงินได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 (รายชื่อ)  
7 ธ.ค. 55
ด่วน...ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๖๖๙๕  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเป็นห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด
3 ธ.ค. 55

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ( ลานกีฬาอเนกประสงค์  กรมพลศึกษา ) (ประกาศ)

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสุขสันต์ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ  2555 (ประกาศ)

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมสุขสันต์ภายในโรงเรียน (ประกาศ)
29
พ.ย. 55
width=30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 (ลิงค์ประกาศ)

ตามที่ สพป.ตากเขต ๒  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนทราบ  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๖๖๙๕  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น  ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว เฉพาะลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน   ตำแหน่งนักการภารโรง   เท่านั้น  

โรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554 ของ สพฐ. ดังนี้ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล,โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ,โรงเรียนบ้านปูเต้อ,โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน,โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน โรงเรียนบ้านแม่ตาว,โรงเรียนบ้านปูแป้,โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง,โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย,โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ,โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ,โรงเรียนบ้านช่องแคบ
28 พ.ย. 55 รายละเอียดการนำเงินค่าจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (รายละเอียด)
คุรุสภาสพป.ตาก เขต 2 เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 (ประกาศ)
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไทยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.2555 (ประกาศ)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2556 (ใบสมัคร)
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประกาศ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 (ประกาศ)
โครงการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ "คุณลักษณะนักเรียนที่ดี" และ "คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดี" (ประกาศ)
ขอเชิญชมงาน "เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555 " (รายละเอียด)
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยขั้นสูงและการใช้ 3 G (รายละเอียด)
26 พ.ย. 55 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ "จูงมือน้องน้อยขึ้นดอยสูง" ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก ตามหนังสือที่แจ้งเวียนของสพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว6652 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรร์ตาก ที่หมายเลข 081-5335233 คุณตู่ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
22 พ.ย. 55

แจ้งทุกโรงเรียนให้ตรวจสอบการรายงาน Tablet ระยะที่ 2 โรงเรียนใดที่ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการรายงานโดยด่วน

22 พ.ย. 55

width=30 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

16 พ.ย. 55

ประกาศสพป.ตาก เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2

บัญชีรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี 2554 และ ปี 2555

เรียกบรรจุครูจำนวน 57 อัตรา รายงานตัววันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

16 พ.ย. 55 การขอรับเงินของคณะครูและนักเรียนที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2555  นี้   
ขอแจ้งว่า 1.การแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน และครูผู้ควบคุม ให้มาเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
2. สำหรับกิจกรรมอื่น ให้เบิกได้ ที่ศน.รังสรรค์ สุขโข หลังวันที่ 26 พ.ย.55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศน.รังสรรค์ 08-9859-0190
  (ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกเงิน)
15 พ.ย. 55 รายละเอียดเงินเดือนลูกจ้าง ตุลาคม 2555 (เอกสารแนบ)

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส้วมโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ (HAS) (ประกาศ)

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โพ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมส้วม? (ประกาศ)

14 พ.ย. 55 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ+เงินตอบแทน (ตามคำสั่งผอ.เขต ลงนาม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553-31กรกฎาคม 2554) ตกเบิกจนถึงเดือนตุลาคม 2555 โอนเข้าบัญชี 13 พฤศจิกายน 2555  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  หากข้าราชการผู้ใดไม่มีรายชื่อตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ขอความกรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล(จันจิรา)
สำหรับเดือนพฤศจิกายน จ่ายเงินพร้อมกับเงินเดือนในวันสิ้นเดือนต่อไป (ไฟล์แนบ)
12 พ.ย. 55

ประกาศโรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม  โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (ประกาศ)

9 พ.ย.
55

ขอให้ รร. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้  มารับหนังสือคู่มือผู้สอน ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตากเขต 2
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ , โรงเรียนหัวฝาย , โรงเรียนห้วยกะโหลก, โรงเรียนบ้านวังตะเคียน , โรงเรียนแม่ตาวกลาง , โรงเรียนตาวแพะ , โรงเรียนแม่ปะเหนือ , โรงเรียนแม่ตาว , โรงเรียนท่าอาจ , โรงเรียนแม่ตาวใหม่ , โรงเรียนค้างภิบาล , โรงเรียนห้วยม่วง , โรงเรียนแม่ตาวใต้ ,

โรงเรียนกรอกข้อมูลครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ICT สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Fiber Optic, Router, Wifi
คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 10 ธ.ค.55 (ประกาศ)
มติ อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.55 เรื่องการย้ายครูผู้สอน (ประกาศ)
ประกาศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) (ประกาศ)
ประกาศโรงเรียนบ้านธงชัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกสุขลักษณะ (ประกาศ)
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตื่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคาจ้าง (ประกาศ)
ขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความต้องการเกียรติบัตรเข้าร่วมศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้สั่งจองได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในราคาฉบับละ 20 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 055-536548-9 ต่อ 114 หรือ 088-2900330
8 พ.ย.
55

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
เรื่อง    การพิมพ์เกียรติบัตรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้เปิดให้โรงเรียนได้พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555  ณ อำเภอท่าสองยาง แล้ว ที่เว็ปไซต์ http://art62.sillapa.net/sp-tak2/    และหากโรงเรียนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อครูหรือรายชื่อนักเรียนผิด ให้โทร.แจ้งได้ที่ ครูปรเมศวร์ ศรีปา  082-8795664 

7 พ.ย.
55

ขอให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ วันที่ 20 - 23 พ.ย. 55 ณ จังหวัดเชียงใหม
1. ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ การแข่งขัน เนื่องจากบางรายการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันใหม่
2.สำหรับรายการใดที่ต้องส่งเอกสารให้กรรมการตัดสินก่อน จะต้องส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน 5 วัน และให้ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ แข่งขัน รวมทั้งที่อยู่ในการส่งเอกสาร ได้ที่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

5 พ.ย.
55
ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ย.55 (link แบบสอบถามออนไลน์)
31
ต.ค. 55
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อเรื่อง สอบราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน(HAS) (ประกาศ)
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ถูกสุขลักษณะ (Has)? (ประกาศ)
ประกาศโรงเรียนบ้านสามหมื่น  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะของ (HAS) (ประกาศ)
30
ต.ค. 55
ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมส้วม โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (ประกาศ)

ประกาศโรงเรียนรวมไทยพัฒนา  5 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (ประกาศ)

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมให้ถูกสุขลักษณะ (HAS) (ประกาศ)
29 ต.ค. 55 ประกาศโรงเรียนญาณวิศิษฎ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมส้วมของโรงเรียนญาณวิศิษฎ์ (ประกาศ)
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรโครงการปกติ โดยวิธีพิเศษ (ประกาศ)
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (รายละเอียด)
เรื่อง การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555 (ประกาศ)
26
ต.ค.
55
ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวด OBEC AWARDS ตรวจสอบข้อมูลและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สพป.เชียงใหม่เขต 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ( เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ)
เรื่อง ให้ทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบการรายงานข้อมูลเพื่อปวงชน EFA    โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รายงาน ให้รีบดำเนินการโดยด่วน (รายงานข้อมูล)
24
ต.ค.
55
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2555 (รายงานการประชุม) (ภาคผนวก)
ประกาศ...จากกลุ่มนโยบายและแผน ........ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับ แท็บเล็ต ที่สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันที่ 24 ต.ค.55 .....
โรงเรียนถ้ำผาโด้ , ธงชัย ,ขุนห้วยนกแล , ห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี ,รวมไทยพัฒนา 6 , ยะพอ ,มอเกอ ,ตชด.บ้านแม่ออกฮู , แม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ ,หนองบัว ,และคริสเตียนแม่หละโกร
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ และส้วม แบบสร้างเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ประกาศ)
22
ต.ค. 55
ประกาศ...นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด)
เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ประกาศ)
21 ค.ค.55
กำหนดสวดพระอภิธรรม คุณพ่อหรั่น พุ่มจั่น บิดาของ อ.ไพลิน กาศอุดม ครูรร.บ้านแม่ปะเหนือ วันที่ 20 - 24 ต.ค.55 ณ วัดดอนไชย อ.แม่สอด
......กำหนดฌาปนกิจ วันที่ 25 ต.ค.55 เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านเหนือ
17 ต.ค. 55
สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู (รายละเอียด)
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ประกาศ) 
เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ว5885 , ว5899 , 5596
เรื่อง ให้โควตาเข้าศึกษาต่อกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 (ประกาศ)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รองโควตา (ประกาศ)
รับสมัครงานด่วน.... ผู้ประสานงาน องค์การค้าของสกสค.(ร้านศึกษาภัณฑ์) ประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา (รายละเอียด)
เรื่อง ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ (ประกาศ)
ประกาศโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ประกาศ)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ)
แจ้งเวียนอนุบัญญัติที่ออกใหม่ตาม พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (หนังสือ)
16 ต.ค. 55
ขอให้ครูที่เป็นตัวแทนสพป.ตาก เขต 2 ในการคัดเลือกและประเมินเข้ารับรางวัล OBEC AWARD ปี 2555 ตรวจสอบรายชื่อ/กิจกรรม/จำนวนเอกสาร/รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ (เว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1) กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้สอบรายละเอียดได้ที่ นายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โทร.089-5567241 หรือ ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา โทร.089-6339663
10 ต.ค. 55
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ นำ Username และรหัสผ่าน ไปเข้าระบบของเว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือฯ เพื่อลงทะเบียนแข่งขันหรือแก้ไขข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ 088-2900330 กลุ่มนิเทศฯ หรือ 086-9041987 พรรณภัทร (รายละเอียด)
๕ ต.ค. ๕๕
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง (กำหนดการ)
width=30เรื่อง  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี ๒๕๕๖ (เอกสาร)
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบติดต่อรับหนังสือ(ครั้งที่ 2) ได้ที่หน้าห้อง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายชื่อ)
๓ ต.ค. ๕๕
 ขอให้โรงเรียนออกเลขคำสั่งของครูที่ไม่มีวิทยฐานะ  และเลขคำสั่งลูกจ้างประจำอย่างละ 1 เลข  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2555  (โทรแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 055-536548 ,085-7320067 พิตรสินี  มนัสตรง (ติ๋ม),084-8863908 ธิวารัตน์  หรั่งมา (พิมพ์) และให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน มาเซ็นคำสั่งภายในวันที่  3 - 4  ตุลาคม  2555  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒ ต.ค. ๕๕
คำสั่งการแข่งขันมหกรรมวิชาการเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2555 (คำสั่ง)

ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ แข่งขันมหกรรมวิชาการเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2555 ณ อำเภอท่าสองยาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) (ตารางการแข่งขัน)

๑ ต.ค. ๕๕
เข้าดูรายละเอียดเว็บไซต์งาน "มหกรรมวิชาการ เทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชินี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๖ -๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง (เว็บไซต์)
สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ รอบที่ ๑ การแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ ชื่อหัวข้อเรื่อง คือ "การทำบุญ"
๒๗ ก.ย. ๕๕
width=30รายะเอียดค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดการชิงชนะเลิศกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด

สพป.ตาก เขต 2 ทวงงานโรงเรียนไม่รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
๒๖ ก.ย. ๕๕
width=30 แจ้ง ร.ร. ในสังกัด ๑.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณรักษ์ ให้ส่งแบบตอบรับทาง E-mail nites-ed2@hotmail.com หรือทาง E-Filing หรือโทรแจ้งโดยตรงที่กลุ่มนิเทศ 055-536548 ต่อ 114
๒.สำหรับผู้ที่ต้องการพักโรงแรมในวันที่ ๒๗ ก.ย. ให้เข้าพักที่ รร.ควีนพาเลส เบอร์โทร 055-535627
๓.หากโรงแรมควีนพาเลสเต็มแล้วจึงไปพักที่โรงแรม พี เค เฮ้าส์ เบอร์โทร 055-532744 055-533870
๔.ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมมาพักที่โรงแรมด้วย
๕.การเช็คอินเข้าโรงแรมต้องก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าเกินเวลาโรงแรมจะเปิดให้แขกอื่นเข้าพักตามปกติ
๒๖ ก.ย. ๕๕
width=30ข่าวแจ้งจากกุ่มบริหารงานการเงินฯ เรื่องงดจ่ายเงินสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕ ถึง ๓ ต.ค. ๕๕ เนื่องด้วยสิ้นปีงบประมาณ
๒๕ ก.ย. ๕๕

width=30 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณรักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕ นั้น สพป.ตาก เขต ๒ ขอเพิ่มเติมดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ลงวินโดร์ 7 เมาส์ ปลั๊กไฟ มาด้วย
๒. ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมหนังสือในห้องสมุดมาเพื่อเป็นข้อมูลในการลงข้อมูลในโปรแกรม คนะ ๒ เล่ม
๓. ผู้ที่ต้องการเข้าพักโรงแรมวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๕ ให้ตอบรับด่วน (รายชื่อโรงแรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

๒๔ ก.ย. ๕๕
width=30 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ ในโรงเรียน ปีงบประมา ๒๕๕๕ (รายละเอียด)
๒๕ ก.ย. ๕๕ ด่วน......ขอให้ครูที่เป็นตัวแทนการประกวด OBEC AWARDS ส่งผลงานมาที่สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕......
ตารางการแข่งขัน และแผนที่การจัดงาน "มหกรรมวิชาการเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2555" ณ อำเภอท่าสองยาง (รายละเอียด)
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ ก.บ.ข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
๑๑ ก.ย. ๒๕๕๕
การนับตัวข้าราชการครูในกพ 7 อิเล็กทรอนิกสนับตัว 1 กันยายน 2555 ( หากข้อมูลผิดพลาดให้โทรหา คุณพิตรสินี มนัสตรง 085-7320067 โดยด่วน)
๙ ก.ย. ๒๕๕๕
ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การนับตัวข้าราชการครูในกพ 7 อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลการนับตัว ๑ ก.ย. ๕๕) หากมีข้อมูลผิดพลาดกรุณาติดต่อ คุณพิตรสินี  มนัสตรง  085-7320067  โดยด่วน
๗ ก.ย. ๕๕
ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีดำบล (รายละเอียด)
ประกาศโรงเรียนบ้านจกปก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (รายละเอียด)
๔ ก.ย. ๕๕
แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ส่งภายในวันที่ 7  กันยายน  2555 (รายละเอียด) 
เรื่อง ... ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (รายละเอียด)
เรื่อง ... ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเข้าเรียน (รายละเอียด)

เรื่อง....การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายละเอียด)