ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน แม่สอด

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160133 63020047 1063160133 บ้านปางส้าน ด่านแม่ละเมา
160134 63020048 1063160134 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ด่านแม่ละเมา
160135 63020049 1063160135 บ้านห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา
160136 63020050 1063160136 บ้านธงชัย ด่านแม่ละเมา
160102 63020054 1063160102 บ้านแม่ตาว ท่าสายลวด
160103 63020051 1063160103 บ้านห้วยม่วง ท่าสายลวด
160104 63020052 1063160104 บ้านท่าอาจ ท่าสายลวด
160105 63020053 1063160105 บ้านวังตะเคียน ท่าสายลวด
160118 63020055 1063160118 บ้านหัวฝาย พระธาตุผาแดง
160119 63020056 1063160119 บ้านค้างภิบาล พระธาตุผาแดง
160120 63020057 1063160120 บ้านแม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง
160121 63020058 1063160121 บ้านพะเด๊ะ พระธาตุผาแดง
160131 63020062 1063160131 บ้านแม่ละเมา พะวอ
160132 63020061 1063160132 วัดสว่างอารมณ์ พะวอ
160137 63020059 1063160137 บ้านปูแป้ พะวอ
160236 63020060 1063160236 ญาณวิศิษฎ์ พะวอ
160126 63020065 1063160126 บ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน
160127 63020066 1063160127 บ้านแม่โกนเกน มหาวัน
160129 63020064 1063160129 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน
160130 63020063 1063160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน
160111 63020067 1063160111 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา
160112 63020068 1063160112 บ้านแม่กื้ดสามท่า แม่กาษา
160113 63020069 1063160113 บ้านแม่กาษา แม่กาษา
160114 63020070 1063160114 บ้านน้ำดิบ แม่กาษา
160122 63020071 1063160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย แม่กุ
160123 63020072 1063160123 บ้านแม่กุเหนือ แม่กุ
160124 63020073 1063160124 บ้านแม่กุหลวง แม่กุ
160128 63020075 1063160128 บ้านปูเต้อ แม่กุ
160115 63020078 1063160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่ตาว
160116 63020076 1063160116 บ้านแม่ตาวแพะ แม่ตาว
160117 63020077 1063160117 บ้านแม่ตาวใต้ แม่ตาว
160106 63020079 1063160106 บ้านแม่ปะ แม่ปะ
160107 63020080 1063160107 บ้านแม่ปะเหนือ แม่ปะ
160108 63020081 1063160108 บ้านแม่ปะใต้ แม่ปะ
160109 63020082 1063160109 บ้านห้วยกะโหลก แม่ปะ
160110 63020083 1063160110 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ
160101 63020084 1063160101 แม่สอด แม่สอด
160266 63020127 1063160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ด่านแม่ละเมา
160267 63020128 1063160267 บ้านถ้ำผาโด้ แม่กุ

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info