ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน อุ้มผาง

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160196 63020110 1063160196 บ้านกล้อทอ แม่จัน
160197 63020111 1063160197 บ้านนุเซะโปล้ แม่จัน
160185 63020109 1063160185 บ้านแม่กลองเก่า แม่กลอง
160193 63020108 1063160193 บ้านแม่กลองใหม่ แม่กลอง
160189 63020113 1063160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา แม่ละมุ้ง
160198 63020112 1063160198 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) แม่จัน
160187 63020114 1063160187 บ้านปรอผาโด้ โมโกร
160188 63020115 1063160188 บ้านไม้กะพง โมโกร
160192 63020118 1063160192 บ้านหนองหลวง หนองหลวง
160194 63020119 1063160194 บ้านเซอทะ หนองหลวง
160195 63020117 1063160195 ขุนห้วยบ้านรุ่ง หนองหลวง
160190 63020116 1063160190 บ้านแม่กลองน้อย โมโกร
160184 63020121 1063160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง
160186 63020122 1063160186 สามัคคีวิทยา อุ้มผาง

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info