ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ท่าสองยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160166 63020030 1063160166 บ้านแม่โพ แม่ต้าน
160179 63020029 1063160179 บ้านทุ่งถ้ำ แม่ต้าน
160177 63020027 1063160177 ชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง
160181 63020028 1063160181 บ้านแม่ตื่น ท่าสองยาง
160164 63020032 1063160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง แม่ต้าน
160165 63020033 1063160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน
160171 63020031 1063160171 บ้านอู่หู่ แม่ต้าน
160180 63020034 1063160180 บ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง
160182 63020035 1063160182 บ้านแม่อมกิ แม่วะหลวง
160175 63020036 1063160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา แม่สอง
160176 63020037 1063160176 บ้านแม่ระเมิง แม่สอง
160183 63020038 1063160183 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ แม่สอง
160172 63020042 1063160172 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี แม่หละ
160168 63020039 1063160168 บ้านแม่สละเหนือ แม่หละ
160169 63020040 1063160169 บ้านแม่ออกผารู แม่หละ
160170 63020041 1063160170 บ้านแม่สละ แม่หละ
160167 63020043 1063160167 บ้านห้วยนกกก แม่หละ
160173 63020044 1063160173 บ้านแม่อุสุวิทยา แม่อุสุ
160174 63020045 1063160174 บ้านหนองบัว แม่อุสุ
160178 63020046 1063160178 บ้านแม่พลู แม่อุสุ
160268 63020129 1063160268 บ้านแม่จวาง ท่าสองยาง

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info