การอ่าน ป.1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือ
NT ป.3 7 มีนาคม 2561 เหลือ
O-NET ป.6, ม.3 3 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือ
O-NET ม.6 3-4 มีนาคม 2561 เหลือ
สอบมาตราฐานกลาง ป.2,4,5 ม.1,2 วันที่ 1 มี.ค. 2561 เหลือ